СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Наши генерали от резерва обсъждаха с колегите си от региона предизвикателствата пред сигурността

27 Април 2012г.
Наши генерали от резерва обсъждаха с колегите си от региона предизвикателствата пред сигурността

Делегации на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, водени от техните председатели, съответно генерал – лейтенант /р/ Стоян Топалов и генерал-  майор /р/ Стефан Димитров, участваха в международна научно – теоретичната конференция на тема „ Ролята на активните сили и резерва на Въоръжените сили в поддръжката на техните мисии в глобалната и регионалната сигурност в средата на 21-ви век”, която се проведе на 23 април т. г.  в столицата на Република Македония, Скопие. Конференцията беше организирана от Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и сигурността на Република Македония.

В нейната работа участваха бригаден генерал Гари Хафман – представител на Обединеното командване на Силите на НАТО в Неапол и Националната гвардия на САЩ, офицери, експерти от  Министерството на отбраната на Република Македония, Генералния щаб, Военната академия „Генерал Михаило Апостолски”, преподаватели, командири от Армията на Република Македония, представители на съюзи и сдружения на резевисти от Албания, България, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска,  Черна гора, други неправителствени организации, висши учебни заведения и средства за масова информация.   

При откриването участниците бяха приветствани с „Добре дошли” последователно от президента на Република Македония доктор Георге Иванов, министъра на отбраната доктор Фатмир Бесими и началника на Генералния щаб на Армията на Република Македония генерал – майор Горанчо Котески.

В своето обръщение доктор Иванов подчерта настойчивите усилия на Република Македония за приемането й в Европейския съюз и НАТО, което ще допринесе за повишаване на доверието и стабилността на Балканите и в Европа. Той изрази своята увереност, че на срещата на върха на страните от НАТО през месец май т. г. в Чикаго ще бъде потвърдена готовността на неговата страна за членство в Алианса.

В обръщението си министърът на отбраната доктор Бесими постави акцент на актуалността на темата на конференцията и на положителната оценка на приноса на страната за адекватен отговор на предизвикателствата пред мира в региона.

Доказателство за това е и участието на представители на авторитетни неправителствени организации на резервисти от страни в региона и на реномирани учебни заведения в страната.

Приветствайки участниците, началникът на Генералния щаб на Армията на Република Македония генерал – майор Горанчо Котески изтъкна приноса на Армията на Република Македония за укрепване на отбраната на страната и значението на резерва на армията за нейното изграждане като способна, модерна, мобилна, добре въоръжена и обучена военна сила.

В своя доклад генерал – лейтенант /р/  Топалов разгледа основните характеристики на трансформацията на Въоръжените сили на Република България и ролята на СОСЗР в нейното осъществяване. В него той посочи, че при приемането на Република България в НАТО и Европейския съюз процесът на трансформация на Въоръжените сили беше в напреднала фаза, в резултат на което беше натрупан богат и ценен опит. Във връзка с това особено полезно бе участието на страната в инициативата „Партньорство за мир” и в мироопазващи и мироналагащи операции в Камбоджа, Босна и Херцеговина, Ирак и Афганистан.

Той разгледа основните мисии на Въоръжените сили на Република България, които са определени в Бялата книга на отбраната, приета от Народното събрание на Република България на   28 октомври  2010 г.- отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Генерал – лейтенант /р/  Топалов отбеляза, чесериозен отпечатък върху  тяхното изпълнение налага дълбоката финансова и икономическа криза в Европа и света, засегнала значително и нашата страна. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва полага системни и последователни усилия за оказване на съдействие на Въоръжените сили в процеса на тяхното  изпълнение в рамките на своята компетентност, кадрови и експертен потенциал. Провеждането на срещи,  конференции, дискусии и беседи по актуални въпроси на отбранителната политика способства за повишаване на мотивацията на военнослужещите. В този смисъл от голямо значение е  постигането на приемственост между  различните поколения военнослужещи. Службата в името на Отечеството следва да ни обединява все повече. Голямо значение за повишаването на мотивацията  на военнослужещите (включително и от резерва и запаса) има осъществяването на плодотворни дейности за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на младото поколение и всички граждани. Във връзка с това особено внимание СОСЗР отделя на дейността за възстановяване, поддържане и изграждане на военни паметници и участие в чествания на национални и военни празници. Важно уславие за успеха на работата в тази област е взаимодействието с централните и местните органи на  държавната власт и органите на местното самоуправление. Специално внимание в доклада беше отделено на тържественото честване на 100- годишнината от началото на Балканската Освободителна война.  Генерал лейтенант /р/ Топалов отбеляза, че вработата по организацията и провеждането на мероприятията за тържественото честване на знаменателния юбилей Съюзът се ръководи от разбирането, че  проявената храброст от българските воини по време на войната трябва да вдъхновява днес българите за успешно изпълнение на националните приоритети,  както и за развитие на разбирателството и добросъседските отношения между страните и народите на Балканите. Той изрази своята  убеденост, че по този начин ще продължим да осмисляме уроците на миналото, което ще ни подмогне в успешното  изграждане на нашето общо бъдеще в обединена Европа. Съюзът предвижда в честването да се включат всички структури и членове на Съюза.

Генерал лейтенант /р/ Топалов разкри основните постановки в приетия на 23 февруари т. г. Закон за резерва на Въоръжените сили и практическите мерки, предприети от Съюза за неговото приложение.

Той отдели специално внимание на работата на СОСЗР в Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) и на предстоящото поемане на  нейното Президентство от Съюза през периода 2014 – 2016 г. При осъществяването на цялостната дейност СОСЗР се ръководи от ясното разбиране, че единствено прилагането на комплексния подход и включването на максимален брой съюзни членове в мероприятията ще позволят да се изпълняват успешно мисиите и задачите, произтичащи от неговите ръководни документи.

Председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резарва „Атлантик” генерал – майор /р/ Стефан Димитров представи целите, задачите и дейността на ръководения от него Съюз и разгледа задачите на резерва в съвременната среда за сигурност. Анализирайки нейните основни характеристики различни аспекти на дейността на резерва, той посочи възможностите за ефективното му използване при изпълнението на мисиите на Въоръжените сили.

Модератор на една от сесиите на конференцията беше генерал – майор /р/ Съби Събев – член на Съюза на офицерите от резарва „Атлантик” и директор „Програми и проекти”. В своя доклад той разгледа участието на резерва на въоръжените сили на страните в съвременните операции на НАТО и Европейския съюз по управление на кризи. В него той представи сравнителен анализ на състава на резерва на част от страните от НАТО, неговото съотношение към активните сили, тенденциите на развитие и възможностите за използване в операциите.

 Наред с това той изложи прогнози за изграждането на резервните сили в страните от НАТО и предизвикателствата, които е възможно да се явят в процеса на тяхното използване при решаване на поставените им задачи.

По време на дискусиите бяха обсъдени важни въпроси, свързани с представените доклади. Активността на участниците беше ясен знак за успешното реализиране на поставените цели на научния форум.

При закриването председателят на Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и сигурността на Република Македония генерал-майор /р/ Илия Николовски благодари на всички участници за задълбочената подготовка и активното участие и изрази увереността си, че провеждането на подобни важни научни форуми в страните от Балканския регион ще продължи.

Полковник от резерва Димитър Гогов

На снимката: Участниците в международната конференция
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg