СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

EIRC Foundation

Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”  www.eirc-foundation.eu е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза в Министерството на правосъдието на Република България през 2010 г.

Учредителите на Фондацията ръководят водещи европейски и български неправителствени организации, които работят в областта на укрепване на публичната администрация, насърчаване на сътрудничеството и интеграцията в Европа и работата на ниво български местни власти и университети.

Стратегията на Фондацията е да действа като активен неутрален орган за координация, който може да улесни създаването на местни, регионални, национални и международни платформи, където обществените организации, бизнеса, общностите и академичните организации могат да си сътрудничат стратегически в усилията си да подпомогнат регионалния и национален растеж.

Мисия

Мисията на Фондацията е да подкрепя европейската интеграция чрез насърчаване на иновациите, развитие на човешкия капитал и териториалните природни и производствени ресурси.

Основни цели

Фондацията приема, че:

 • Опазването на околната среда е в основата на устойчивото развитие;
 • Силното партньорство, например асоциациите на МСП и като цяло организациите на гражданското общество, са от основно значение за разработването на политика с висока степен на социално и икономическо въздействие;
 • Науката, иновациите и технологиите са жизнено важни за икономическото развитие и качеството на живот;
 • Обменът на добри практики в областта на публичния и частния сектор в европейските страни е основа за създаването на ефективно управление;
 • Международното сътрудничество с подкрепата на програмите на ЕС е важен инструмент със синергиен ефект върху развитието на международните отношения;
 • Изследователската дейност е основен параметър на икономическото развитие.

При тези предпоставки, Фондацията определя като свои стратегически цели:

 • Опазване на околната среда
 • Интегриране на нови технологии
 • Засилване на международното сътрудничество
 • Подкрепа на изследователската дейност и създаване на съответна заетост
 • Подкрепа на публично-частното партньорство (ПЧП)

 

Специфични цели

 • Приемане ролята на посредник при възникнало противопоставяне между институциите, свързано с проблемите на обществената дейност и намиране на научно приемливо оптимално решение.
 • Предоставяне на консултантска помощ и процедури на съответните институции, които се отнасят до дейността на общността и опазването на нейната природна, културна и антропогенна среда.
 • Изследване и популяризиране на предложения и научно обосновани съвети към държавните институции за подобряване, модернизиране и по-голяма гъвкавост на законовата рамка, която определя развитието на регионите, иновативните технологии за възстановяване на ландшафта, с цел привличане на инвеститори и подобряване на националната икономика.
 • Засилване на сътрудничеството между научно-изследователските институти (университети, технологични институти, изследователски институти и центрове) и общностите, решаване на проблемите и перспективи за икономически растеж.
 • Насърчаване на обществената дейност, развитие на съответни бизнес умения, подкрепа на сътрудничеството на европейско и международно ниво (клъстъри), търсене и разпространение на иновативно ноу-хау по отношение на методите и техниките на противопоставяне на природно-икономическите последици от обществената дейност, насърчаване на научните изследвания и използване на техните резултати.
 • Провеждане на информационни мероприятия в училищата и образователни семинари пред широка аудитория. Информиране на обществеността чрез рекламни кампании и популяризиране на научните становища чрез медиите. Информиране на представителите на местната власт за компенсаторните печалби от ръста на обществената дейност, методите за минимизиране на отрицателните последици за околната среда и нейното възстановяване.
 • Внедряване на европейски и други проекти, които водят до гарантиране на устойчиво развитие, подобряване качеството на живот и околната среда, укрепване на гражданското общество, подобряване на рационалното използване на природните ресурси, по-широко използване на възобновяемата енергия, интегриране на нови технологии в услуга на социално-икономическото развитие, младежки инициативи, подобряване на човешките ресурси и подкрепа на предприемачеството, което зачита човешките ценности.

EIRC is a not-for-profit, non-governmental organization, registered in public benefit at the Ministry of Justice of Bulgaria in 2010. www.eirc-foundation.eu

The founders are stakeholders leading European and Bulgarian NGOs, operating in the field of the strenghtening the public administration, promoting the cooperation and integration in Europe and working at level of Bulgarian local authorities and universities.

EIRC strategy is to act as an active neutral coordination body that can facilitate the creation of local, regional, national and international platforms where public organizations, business, communities and academic organizations can collaborate strategically in an effort to stimulate regional and national growth.

Mission

The mission of EIRC is to support European Integration through promoting innovations and through development of human capital and territorial natural and productive resources.

Main Goals

EIRC recognizes that:

 • Environmental protection is the cornerstone of sustainable development;
 • Strong Partnership e.g. "SME associations and in general Civil Society Organisations" are fundamental for elaboration of politics with high level social and economic impact;
 • Science, innovation and technology are vital for economic development and quality of life;
 • Exchange of best practices within European countries in the public and private services is the base for creation of efficient management;
 • International co-operation, supported by EU programmes is an important sinergic tool for development of international relations;
 • Exploration activities form a basic parameter for economic development.

Under these pre-conditions EIRC sets as its strategic targets:

 • Protection of environment
 • Integration of new technologies
 • Enhancement of international co-operation
 • Support of exploration activities and creation of relevant employment
 • Support of Public-Private Partnership (PPP)
Objectives

EIRC specific objectives are as follows:

 • Undertaking the role of a mediator and a catalyst of created frictions and oppositions between institutions that are related with problems of community activity and indication of scientifically acceptable optimal solution.
 • Benefit of advisory support and proceedings to appropriate institutions that concern community activity and preservation of its natural, cultural and anthropogenic environment.
 • Study and promotion of suggestions and scientific advice to governmental institutions for improvement, modernisation and flexibility of legislative frame that conditions the development of regions, the innovative techniques of excavation and restoration of landscape, aiming at the attraction of investors and improvement of national economy.
 • Reinforcement of the cooperation between scientific research institutes (universities, technological institutes, research institutions and centres) and communities, resolution of problems and prospects of economic growth.
 • Promotion of community activity, development of relative business dexterity, support of collaboration at European and international level (clustering), search, transport and diffusion of innovative know-how regarding to the methods and techniques of confrontation of the economic-environmental consequences of the community activity, promotion of scientific research and use of research results.
 • Conducting of informative events at schools and educational seminars open to the public. Information to the public through advertising campaigns and promotion of scientists opinions via the media. Information to members of local government on compensatory profits of the growth of community activity, methods of minimisation of the environmental consequences and restoration of the environment.
 • Acquisition and implementation of European and other projects that safeguard sustainable development, advance quality of life and environment, strengthen civil society, improve rational use of natural resources, broaden use of renewable energy, integrate new technologies at the service of socio-economic development, youth initiatives, upgrade human resources and support entrepreneurship that respects human values.

КОГА И КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Изводи и препоръки на база извършените дейности по проект „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район”,

Договор № 93-00-315 (2) от 24.06.2009 г

Публично-частното партньорство се утвърждава успешно като финансов инструмент за решаване на проблеми от силен обществен интерес. Според различни източници обема на привлечените инвестиции чрез тази процедура възлизат на около 24 млрд долара в 2007 година.

За периода 2001-2006 за България са взети предвид проектите, реализирани с инструмента ИСПА.

Анализът на опита на българските общини в публично-частното партньорство в последните 2-3 години показва изненадващи резултати. Обявени са около 90 проекта, за реализирането на които ще са необходими повече от 1,2 млрд.лева.

Кои са причините за такава активност по използването на инструмента ПЧП:

·        Малко са общините в Европа, които да нямат дългове към финансови организации;

·        Независимо от това финансово състояние, общините са приемлив за банките и частния капитал партньор, поради невъзможност те да фалират или да изчезнат от икономическото пространство;

·        В нестабилната международна икономическа и финансова обстановка, частният капитал търси надежден във времето партньор – публичната власт;

·        Няма ограничения по отношение на областите, в които може да се прилага ПЧП – пътища, социални и здравни заведения, летища, индустриални зони, спорт и отдих;

 

Анализът на правната уредба за прилагането на ПЧП показва, че малко страни са въвели специален закон. Повечето страни са разширили действието на съществуващите закони по отношение на:

§         Разпореждането с общинска или държавна собственост;

§         Избор на частен партьор за изпълнение на обществени поръчки;

§         Закона за концесиите;

§         Стандартизирани по ФИДИК и в национален мащаб договори за партньорство между публична власт и частен партньор;

 

Този подход е приложим и на ниво община ако в приемливия за нея разпоредителен документ залегнат следните оснополагащи подходи:

Ø      Кое по-важно/актуално за общината – решаване на проблем от обшествен интерес или намирането на финансов ресурс. Това е територия за вземане на решение – приватизация/продажба на общинска собственост или по-рационално и по-ефективно използване. За разлика от Европа, в България значителен обем от общинската собственост беше продадена/приватизирана и днес е приоритет проблема как тази собственост да се увеличава в полза на населението;

Ø      Кои проблеми изискват постоянен контрол върху дейността на частния партьор, за да се осигури качествена и на приемлива цена услуга. Това е територията за избора на варианта за публично-частно партньорство – концесия или институциализирано публично-частно дружество ( ИПЧД). Решението зависи от това, колко често и в каква степен тази услуга засяга ежедневно населението от общината, качеството на живот и сигурност. Не следва да се допуска формата и качеството на предоставяните услугите да зависят от отношенията частен партньор-община/общински съвет, да проектират върху себе си политически и корпоративни интереси;

Ø      Как чрез публечно-частното партньорство общината ще подобри своя кредитен рейтинг, ще осигури качество на живот в съотвествие с европейските и международни норми, ще се подобри благосъстоянието на населението. Това е територията за анализ и дефиниране на конкретни проекти, като се търси и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. Чрез такъв подход общината изпълнява и своето задължение за подпомагане на местния бизнес чрез осигуряването на изгоден финансов ресурс – безвъзмездно финансиране по оперативните програми на ЕС;

Ø      По-активно участие на гражданското общество и неправителствените организации в дефинирането на визията за развитието на общината. Това означава и контрол от гражданското общество в спазването на ангажиментите в договорите за публично-частно партньорство  и дори делово ( минимално) участие в ИПЧД.

 

Този подход е за препоръчване при прилагане на публично-частното партньорство в България поради следните  доводи:

ü      Преди създаването на специален закон е целесъобразно да се натрупа практически опит в прилагането на ПЧП чрез местни разпоредителни/организационни документи като наредби, правилници или правила;

ü      В България законодателството все още се нуждае от усъвършенстване и не може да се вземи дори един закон като базов, към който да се привърже новия закон за ПЧП;

ü      Всеки нов закон води до препратки и взаимодействие с другите съществуващи закони, което ще предизвика няколкогодишна нестабиност в законодателството на страната. Практиката досега показва, че няма закон, който да не е променян няколко пъти след неговото приемане, от което следва, че това очаква и специалния закон за ПЧП. Това е навярно и основанието, само около 5 страни в света да имат такъв специален закон;

ü      Трябва да се анализират добрите и лошите практики от прилагането на ПЧП по отношение на:

o       Как се защитава общинската собственост;

o       Как се защитава обществения интерес;

o       Как се осигурява оценка на рисковете при реализирането на проекти чрез ПЧП и тяхното влияние върху устойчивостта на проекта. Това е особено важно тъй като продължителността на такива проекти е обикновено 20-30 години;

o       Как се гарантира контрол върху дейността на частния партньор от страна общината и населението;

o       Как могат да се избегнат конфликтни ситуации, без да засегнат населението на общината;

o       Приемливи процедури за избор на частен партньор с цел осигуряване на прозрачност и равноправност при спазване принципана честна конкуренция;

 

Теоретически е трудно да се определят всички аспекти и проблеми по прилагането на публично-частното партньорство, независимо че в света има достатъчно примери от реализиране проекти с този инструмент. Всички те обаче са реализирани в спесифична за всяка страна икономическа и законова рамка, при спесифични условия и правила за участие на частния капитал в икономическия живот, при различна степен на морал, жизнен стандарт. Различни са в отделните страни и възможностите за финансиране на бизнеса, за контрол върху възложените дейности и спазване на поетите ангажименти.

 

Основният извод от извършените дейности по горепосочения проект се свежда до:

Не бива липсата на закон да служи за оправдание за бездействие на публичната власт и оправдание за нерешаване на актуални проблеми от обществен интерес поради липса на финансов ресурс – собствен или субсидия/субвенция от държавата. При неизбежната децентрализация на права и отговорности към общините, публично-частното партньорство се проявява като тест за екипа на общините за въвеждане на проектното бюджетиране, оценка на икономическата ефикастност на вложените общински финансии, за разработка и реализиране на проекти с привличането на широк кръг партньори – частни инвеститори, банки, застрахователи - на база на доказуем, прозрачен и в интерес на всички страни финансов инженеринг.

 

19.04.2010

                                                                                    Александър Трифонов СМС

ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПО СЕКТОРИ

 

Сектор

Брой

Пристанищни терминали

12

Специализирани терминали, в т.ч. интермодални

9

Ж.п. гари

2

Фериботни комплекси

2

Летища

3

Социален патронаж

4

Индустриални зони

4

Технологични паркове

3

Спортни комплекси

3

Преработка/рециклиране на твърди битови отпадъци

5

Лечебни заведения

7

Туристически атракции

20

ВЕЦ

8

 

                          Ориентировъчен обем на инвестициите  - 1,2 млрд. лева.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg