СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Отчети и избори в СОСЗР

УКАЗАНИЯ

на ИБ на ЦС на  СОСЗР за ПОДГОТОВКАТА и ПРОВЕЖДАНЕТО на ОТЧЕТИТЕ и ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ и ЗАСЕДАНИЯ на СТРУКТУРИТЕ и ОРГАНИТЕ на СОСЗР за 2011-2012 г.

 

            В съответствие с изискванията на Устава на СОСЗР: чл. 34/1/ за дружествата и клубовете; чл.38, т.5 за Общинските /районни/ съвети; чл. 46, т.4 за Областните съвети и чл. 55 , т. 1 до 14 за ЦС следва да се подготвят и проведат:

1. Отчетни, а където е необходимо отчетно-изборни събрания на дружествата и клубовете.

            Целесъобразно е те да се проведът през месеците ноември – декември 2011 година.

2. Отчети / заседания на Общинските и Областни съвети/ в периода януари –февруари 2012 г.

3. Годишен отчет на ЦС на СОСЗР през  месец  март 2012 .

            ИБ на ЦС на Съюза препоръчва на Областните и Общински съвети на свои заседания да набележат конкретни мерки за подготовката на отчетната и отчетно-изборната кампания. ЗІа целта

-         членовете на съответния съвет и изпълнителните бюра да се разпределят по   дружествата и клубовете за оказване на конкретна помощ по подготовка на отчетите;

-         по предложения на общинските и областни съвети и тези на колективнитне членове (Асоциациите) в ИБ на ЦС на СОСЗР да се  състави  график  за провеждането на отчетите /дата, час, място/;

-         събирането  и отчитането  на членския внос да се извърши  до събранията;

-         актуализиране числения състав и приемане на нови членове, организационни и финансови проверки от Общинските и Областни контролни комисии, преглед и подреждане на документацията и др.

-         при необходимост и възможност  съответните ръководства да  извършат подмладяване на съставите си.

Там, където през отчетния период /2011 г./ са настъпили персонални промени в ръководствата /дружествени, клубни, общински и областни съвети/ отчетните събрания и заседанията следва да се проведат като отчетно-изборни. В някои Общински и Областни съвети през 2011 г. чрез „кооптиране” бяха включени  нови

членове. Съгласно чл.26, т.5 от Устава на Съюза те трябва да бъдат утвърдени от съответния колективен  орган. В тези  общински и областни организации вместо заседания на съответния съвет се  провеждат извънаредни  отчетно-изборните конференции  с участието на делегатите от конференциите от 2009 година

 ( чл. 35, т.2 и чл. 43, т. 2 )

Следва да се има в предвид, че навлизаме в четвъртата година от нашата дейност след Седмия конгрес на Съюза.

Председателите на областните и  общински  съвети  да съобщят  в ИБ на ЦС до  края на м. декември датите на  своите заседания или конференции.  

Провеждането на инструктажите и семинарите за подготовката на ръководния актив за предстоящите отчети и избори да се извърши съгласно раздел ІV от Инструкцията по организационната дейност.

ИБ счита, че изискванията на Устава и другите ръководни документи на Съюза и главно реално проведената дейност през 2011 г. следва да бъдат в основата на отчетите.

Във  връзка с  провеждането на  Осмия конгрес на Съюза и постъпващите или изложени предложения за развитие на регламентиращите документи и подобряване на организационната дейност,  се формира специална комиссия  под председателството на главния секретар на ЦС и секретаря на ЦКК  и  членове всички  председатели на областните съвети, която да подготви съответни предложения.

Във връзка с това членовете на комисията да се запознаят със  статиите на полк. Яни Янев „СОСЗР пред нови предизвикателства”  публикувани във в. „Българско воинство”  бр. 11, стр.4 /15.06.2011 г.; бр. 14, стр.4, 31.07.2011г.; бр. 17, стр. 4/15.09.2011г.; бр.20, стр.4/31.10.2011г., както и други материали от организационен характер публикувани в съюзните издания. Същите да бъдат обсъдени на заседания на  съответните съвети  и се подготвят предложения за промени в Устава и Инструкциите.  

 

                                                  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СОСЗР

                                                  ПОЛК. (о.з.) доц. д-р                   (Зафиров)    

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg