СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

СОСЗР

Историята на подофицерството е добра учителка на поколенията

СОСЗР

Честването на 100-годишнината от създаването на Съюза на запасните подофицери има актуално звучене, то е голяма възможност за укрепване самочувствието на днешния български сержант, казва председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов.

 

Интервю на Спирдон Спирдонов

Генерал-лейтенат от резерва Стоян Топалов е роден на 19 октомври 1941 г. в гр. Стрелча, Пазарджишка област. Завършил е ВНВУ „Васил Левски”, Военна академия „М.В.Фрунзе” в Москва и Военна академия на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия. Последователно е специализирал в Москва в периода 1997-2002 г. по международно духовно единство, геополитически анализ и ликвидиране на последици от аварии и катастрофи. Военната си кариера започва като командир на мотострелкови взвод в 34-ти мотострелкови полк в Момчилград. През 1972-1973 г. е адютант на министъра на отбраната, след което заема различни длъжности  в Командването на Сухопътните войски. През 1991-1993 г. е първи заместник-началник на ГЩ на БА. От юни 1993 до февруари 1998 г. е аташе по отбраната на България в Руската федерация. От юли 2000 г. е зачислен в резерва  на Българската армия, а от март 2005 г. е председател на ЦС на СОСЗР. През април 2009 г. е преизбран от конгреса на същата длъжност. Носител е на много български и чуждестранни ордени и медали, между които орден „Червено знаме”; орден „Народна Република България” – І степен; орден на ООН за участие в миротворчески операция в Камбоджа; орден на ГЩ на ВС на Република Турция; орден „Маршал Жуков” на Руската Федерация; орден „Светия княз Ал.Невски” – І – ва степен, на Руската федерация; медал „50 години от Победата над фашизма”;медал „60 години от края на Втората световна война” и медал „65 години от края на Втората световна война”.                             

 -         Г-н генерал-лейтенант, защо Централният съвет на СОСЗР излезе с такава мащабна инициатива за честване на 100-годишнината на Съюза на запасните подофицери?

 -         Просто това усилие си заслужава. Става дума за отбелязване на годишнина на организация, която има своето сериозно място в българската история и то не само във военната. Освен това ние сме съюз не само на офицерите, но и на сержантите, от запаса и резерва, които в годините след 9 септември 1944 г. дойдоха точно на мястото на подофицерите в Българската армия. СОСЗР е правоприемник на Съюза на запасните подофицери, което е записано и в нашия устав. Забележете, че днес у нас се създадоха и може би ще продължават да се раждат много неправителствени организации в сферата на сигурността и отбраната, но колко от тях се обръщат към сержантския състав, бил той в запаса или резерва. Не една или две от тези структури имат елитарен характер. Дори бих казал, че някои от учредителите им използват неправителствения сектор, за да си направят пътечка към властта. В програмите им няма място за защитата на интересите на по-голяма маса от хора, каквато са сержантите. Това го прави единствено нашият съюз и то от десетилетия. В последно време чрез организацията ни сержантите от запаса и резерва имат и международни изяви. СОСЗР е член на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва към НАТО – СИОР. През миналото лято бяхме домакини на 62-ия летен конгрес на СИОР. Номинирани сме да оглавим президенството на конфедерацията през 2014-2016 г. Това ще бъде още една голяма възможност за издигане авторитета, включително и на сержантския ни състав.  И още нещо в много важно искам да посоча. Заявихме нашето желание за членство в Европейската асоциация на подофицерите от резерва. Това стана в резултат на покана, отправена до министъра на отбраната от президента на асоциацията.  Министърът на отбраната Аню Ангелов предложи нашият съюз да представлява страната ни в тази авторитетна международна организация. До сега AESOR представляваше подофицерите от резерва на Австрия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания, Словения и Швейцария. Освен към България покани са отправени още към Естония, Литва, Норвегия, Чехия, Словакия, Швеция и Унгария. 

 -         Убедени ли сте, че това не е инициатива заради самата инициатива?

 -         Нямаше да  хвърлим толкова труд, ако не бяхме убедени, че това честване има актуално звучене. Впрочем идеята се зароди в нашите структури по места – дружества, клубове, общински и областни организации. Централното ръководство я подкрепи с ясното съзнание, че тя има място в днешния дебат на реформиране на българското общество, ако щете и заради по-нататъшното изграждане и развитие на Въоръжените ни сили. От години се мъчим да намерим точното място на сержанта в процеса на подготовка на Българската армия. Имам предвид не само неговата тясна военна специалност, но и функциите му на командир и възпитател, в много отношения и на педагог. В условията на професионалната армия има нови предизвикателства пред сержантите и пред тези, които носят отговорността за тяхното обучение. Добре е когато се правят концепциите, програмите, плановете или други документи в тази сфера да се обръщаме и назад, за да черпим опит от собствената си история.

 -         Смятате ли, че този опит се познава?

-         Точно това е и една от целите на нашата инициатива, за която говорим. Това честване ни дава възможност да съберем историческия опит и да се облегнем на поуките от него. Нацията ни не бива да забравя историята си и основните играчи в нея. В определен период от време Съюзът на запасните подофицери е бил точно такъв играч. Вярно е, че има различни гледни точки, относно ролята му в обществения ни живот преди доста години. Вярно е обаче, че той е имал позиция. И това се дължи не само на неговото ръководство. Голямата заслуга е на авторитета на българския подофицер. В този смисъл пожелавам на днешните командири да работят така, че българският сержант да бъде уважаван от обществото. Това е и една от целите на СОСЗР. Известна е тезата, че сержантът е пръв помощник на офицера. Военната история е показала, че те е могат един без друг. Обединява ги самата специфика на армейския живот. Именно нашият съюз им предоставя възможност да работят заедно и след напускането на бойния строй. Ние имаме изключително активни сержанти от запаса и резерва.  Мога да се похваля и с десетки дружества с преобладаващо сержантско участие, особено в селата около големите бивши или настоящи гарнизони.

 -         Следователно и днес наследниците на подофицерите са с активна обществена позиция.

 -         Смея да твърдя, че това е вярно. Не се опирам само на впечатленията си от вътрешно-съюзния живот. Аз например познавам много български сержанти, които са бивши или настоящи кметове. Очевидно е, че техните съграждани и съселяни ги уважават и вярват в способностите им. Това показва, че Българската армия е добра школа. Ние не само се радваме на подобно развитие на сержантите, но и ги подкрепяме. Не е тайна, че в селата и градовете основна движеща сила на обществените прояви е съответната структура на СОСЗР, който работи тясно с останалите военно-патриотични организации.

 -         Бихте ли ни върнали назад в истоирята, за да отговорите на въпроса какъв е бил Съюзът на запасните подофицери?

 -         С най-голямо удоволствие. Една от  най-масовите съсловни  организации в България през първите четири десетилетия на ХХ в. е Съюзът на запасните подофицери, който се явява част от обществената  структура на държавата.  От патриотичните и родолюбиви  български формации, тя е най-многочислена, поради характера на широката социалната среда, от която произхожда. Нейните членове са изведените от войската подофицери, фелдфебели и войниците – герои, получили подофицерски звания по време на  войните. Техният произход   е твърде разнообразен - селски, занаятчийски, търговски, дребно-собственически и чиновнически, по изключение от средите на интелегенцията. Съставен от бивши военни кадри, Съюзът на запасните подофицери е организационно строен и стегнат, с подчертана субординация и изградени  дружества в почти всички градове и  много села. По подобие на Съюза на запасните офицери, той е  силно обществено ангажиран и винаги подкрепящ монархията и властта като цяло. Високо патриотична, имуществено заможна, с проявите си тази организация се ползва с  голямо обществено влияние и национална значимост. Този си  облик  и характер, Съюзът на запасните подофицери запазва през цялото си съществуване - от учредяването  си,  в края на първото десетилетие на ХХ в. чак до края на 1944 г., когато е разпуснат.

 -         Все пак какво можем да вземем днес от този опит?

 -         Съпричастността и блатворителността! Почувствана е, както казва през 1929 г. председателят Йосиф Робев, нуждата от подаване на братска ръка между отделните запасни подофицери, за образуване дружества, които съобразно местните условия,  да разрешават сложни задачи, поставени от живота пред тях.  Така възниква идеята за изграждане  на формации, които да оказват материална и морална подкрепа на изпадналите в нищета изведени от войската подофицери. Не случайно  сдруженията  (дружествата) се определят като „благотворителни” и тази им мисия се запазва чак до разпускането на съюза. Нима днес такава необходимост не съществува!

 -         За какви права се е борил Съюзът на запасните подофицери?

 -         В отговор на този въпрос ще припомня малко от историята. През  1900 г. се приема Закон  за пенсиите, с който се ощетяват свръхсрочнослужещите подофицери, чиято  служба до същата година не се признава за държавна при изчисляване размера на пенсията.  Потърпевши от този нормативен акт са  значителна  маса подофицери от цялата страна. Не е само това. В мемоарната статия на Иван Градинаров „Из живота на българския подофицер” се  казва: „ Подофицерът в запаса след 1900 г. не се зачиташе за нищо, на него мъчно се даваше държавна, общинска или друга някоя  служба. Стари фелдфебели се принуждаваха да стават полски пазачи (пъдари), пожарникари, метачи. Всичко това накара запасните подофицери да се замислят и намерят  начин за отстояване на правата си в казармата и извън нея. За постигане на това от подофицерите се искаше сплотеност, която можеше да има само между хора, които са добре организирани.”

 -         Кои са били първите задачи при учредяването на съюза преди 100 години?

 -         В резолюцията си конгресът  задължава  Централното ръководство в своята работа да акцентира върху: 1.Паричното възнаграждение на запасните подофицери да не се различава  от това на кадровите им колеги при повикване на мобилизационни сборове или временно обучение. 2.Запасните подофицери да ползват безплатно пътуване по БДЖ и  воден транспорт, а на тези които живеят далеч от железница или пристанище да им се плащат пътните до там. 3.Повикванията на запасни подофицери на обучение в никакъв случай да не бъде най-малко в промеждутък от три месеца. 4.Да се издигне авторитетът на свръхсрочнослужащия подофицер на равнището на най-близък инструктор и учител на войника. 5.При назначавания на държавни длъжности да се предпочитат запасни подофицери. 6.Да се отстоява повишение на пенсиите на запасното подофицерство.  Още тогава за празник на Съюза на запасните подофицери е избран Димитровден – 26 октомври.

 -         В какви драматични моменти от нашата история се е намесвал Съюзът на запасните подпофицери?

 -         Не са един или два тези моменти. Показателен в това отношение е Позивът на Централното ръководство на съюза не само към дружествата, а и към запасното подофицерско съсловие в навечерието на Балканската война. В него се казва: “Другари! Моментът е велик.  С височайши указ № 5 от днес – 17 септември  1912 г. мобилизацията е обявена. Днес, утре може би ще се обяви войната и ние ще осъществим въжделената си мечта – да се срещнем с вековния си враг, с оръжие в ръка. Другари! Нека се покажем достойни за чинът който имаме. Нека се покажем достойни за майка България, която цели пет века е пъшкала под азиатско робство.....Начело на наште  роти, взводове и команди, нека славата ни прогърми по Одринските, Цариградските и Солунските полета, тъй както прогърмя  при Стара загора, Шейново  и Шипка!  С нашите действия да изплетем нетленен венец на българската слава и да запишем имената си в скрижалите на историята. Нека някога поколението да сочи на нас и да казва: Той беше в битките при Одрин и Солун! Напред другари! Да живее България! Да живее Н.В.Главнокомандуващия Фердинант І – Цар на българите! Да живее храбрата Българска армия”.

 -         Има ли подобен драматизъм и при участието на съюза в  обществения живот?

 -         Там активността на Съюза на запасните позофицери е не по-малка. В годините след войните и около преврата на 9 ююни 1923 г. той полага усилия и предлага пътища за излизане от икономическата криза. Ще си позволя отново да цитирам, но това е писмо до тогавашните управляващи. В него се казва: “1. Ние сме земеделска страна и следователно дребното селско стопанство трябва да стои на преден план в грижите за държавата. То трябва да стане продуктивно и жизнеспособно като се трансформира и кооперира... В това отношение навярно ще се наложи ревизия на Закона за наследството. 2. Най- бързи и енергични грижи за осигуряване пазара и пласмента на българската продукция. Пълна подкрепа и насърчение на  производството на онези артикули, които представляват главни приходни пера в нашия износ. 3. Ревизия на митническите тарифи и т.н.”

 -         Разполагал ли е съюзът с имоти?

-         Има период в неговата история, когато се ражда инициативата, прераснала в кампания за добиване и изграждане на домове - паметници, клубове и лечебни заведения. Чрез дарения от страна на заможни членове на земя и материали, с подписки за финансова подкрепа сред дружествата и съюза като цяло, чрез труд в изграждането на тези обекти, той се превръща в  една от най-богатите обществени организации. И днес голямата част от тези имоти съществуват в повето градове. Пример е нашият дом в София, където се намира седалището на ЦС на СОСЗР. Бих посочил още имотите в Ямбол, Пещера, м. Атолука край Брацигово, почивната станция в Сливенските минерални бани и много други.

 -         Да се върнем към честването на юбилея. Какво очаквате като резултат?

 -         Ние имаме достатъчно опит в организирането и провеждането на такива чествания. Пак искам да кажа, че те в никакъв случай не са самоцелни. Скоро бяха тържествата за 100-годишнината на Съюза на запасните офицери. Постигат се поне няколко цели. За информационната вече говорихме. Добре е българинът да знае своята история. Постарахме се, включително и с печатни материали и документален филм, да съберем и предоставим на обществото историята на Съюза на запасните подофицери. На следващо място за нас е важно колкото се може повече да се говори за важната роля, която армията и нейните представители са играли у нас. Това е особено необходимо днес, ако щете и за повишаване самочуствието на българския военнослужещ, независимо дали е действащ или в резерва. Важно е да се отбележи, че нашите чествания имат не само национален характер. Те се превръщат в празници за много градове. Там връчваме отличия на сержанти, служили десетки години в Българската армия и изобщо в интерес на националната ни сигурност. Това са хора, познати много добре на града или селото, където живеят. Подобно признание играе позитивна роля както за тях, така и за авторитета на армията ни. Факт е, че при професионалната армия познатата ни от преди години връзка на войската с народа се нарушава. Бойната слава обаче и приносът на Въоръжените ни сили за изграждането на България не бива да остават в забвение. Това е една от мисиите на СОСЗР и една от големите цели на подобни чествания. Историята, включително и на подофицерството у нас, е добра учителка на днешния българин. Когато я познава, той може да си извлече поуки  дори от неудачите. За това също трябва да сме благодарни на деятелите на Съюза на запасните подофицери. Те ни казват, включително и какво не бива да правим. На този съюз обаче си заслужава да свалим шапка. Най-вече заради неговия девиз „Преди всичко България!”

Какво се случва преди един век?

Полковник (р) доцент д-р Димитър ЗАФИРОВ

Учредителният конгрес на Съюза на запасните подофицери се провежда  в София в бирария “Балкански сокол” (според официалните документи в Стара Загора)  от 24 до 26. 10.1910 г. (В „Резолюции от І – VІІІ конгреси” пише, че учредителният конгрес е проведен в Стара Загора, но в История на Централното благотворително на запасните подофицери дружество „Гургулят” с автор И. Градинаров се сочи, че се е провел в София.)  В 10.00 ч. на 24 октомври председателят на Софийското дружество “Гургулят” фелдфебел  Таке Василев привества делегатите  и открива работата на конгреса. Присъстват 29 делегати на дружествата както следва: “Гургулят” – София – 15 ; “Защита” – Русе – 2 .; “Другарски  съюз” – Варна – 1.; “Сливница” – Кюстендил – 2; “Царевец” – В. Търново – 2; Севлиевското дружество – 1 (упълномощен от София); “Хр. Ботев” – Враца – 2; Пазарджишкото дружество – 1 (упълном. От София); Езеровското друж. – Борисовград ( Първомай) – 1; “Доростол” – Силистра – 1; Ловешко друж. – 1.

Избрано е  бюро за неговото  ръководство в състав: председател – Георги Тачев – делегат на русенското дружество “Защита”, подпредседател Йордан Хранов от  кюстендилското дружество “Сливница”  и секретари – Г. Николов и Р.Ив. Найденов от София.

Дневният ред: „1. Доклад – Да се направи необходимото за подобрение на живота и повдигане авторитета и защитата на действащите и запасни подофицери – Илия Богданов от Кюстендил;

2. Избор на централно ръководство, което да ръководи и управлява всички дружества в царството и решение за сливане на  дружествата в един централен съюз със седалище в София;

3. Избор на комисия за изработване на общ устав;

4. Приемане на проектоустава. Учредяване на съюзна посмъртна каса.”

В  изложението на Илия Богданов се акцентира на необходимостта от сплотяване на съсловието на подофицерите и наложителното учредяване на национална организация  на запасните подофицери, който да работи и отстоява добър социален статус на  подофицерство – действащо и запасно. Докладът е приет с акламации от делегатите на конгреса.

Колкото и да е нелогично първоначално конгресът избира Централно настоятелство (ръководство) в състав – Герасим Ангелов, подпредседател  - Георги Тачев, секретар – Спас Кокалов и касиер Иван Стоянов. С оглед осъществяване на финансов и организационен контрол  избрана е Контролна комисия в състав Илия Богданов, Р. Николов и Хр. Данаилов.

С пълно болшинство е решено да се учреди Съюз на запасните подофицери в България със седалище в София, чрез консолидиране на съществуващите в страната дружества, ръководен от избраното централно настоятелство. Избрана е комисия за изработване на съюзен общ устав в състав – господата Хлебаров, Ив. Попов, Николов, Илия Богданов и Марин Иванов. До неговото изработване и приемане Конгресът обсъжда и приема проектоустава на софийското дружество „Гургулят” като временен ръководен документ на Съюза. В края на работата е учредена Съюзна посмъртна каса.

В резолюцията конгресът  задължава  Централното ръководство в своята работа да акцентира върху: 1. Паричното възнаграждение на запасните подофицери да не се различава  от това на кадровите им колеги, при повикване на мобилизационни сборове или временно обучение. 2. Запасните подофицери да ползват безплатно пътуване по БДЖ и  воден транспорт, а тези които живеят далеч от железница или пристанище, да им се плаща пътните до там. 3. Повикванията на зап. подофицери на обучение  в никакъв случай да не бъде най- малко в промеждутък от три месеца. 4. Да се издигне авторитета на свръх -срочнослужащия подофицер на равнището на най-близък инструктор и учител на войника. 5. При назначавания на държавни длъжности да се предпочитат зап. подофицери. 6. Да се отстоява повишение на пенсиите на запасното подофицерство.  За празник на Съюза на запасните подофицери е избран Димитровден – 26 октомври.

22.10.2010 г.

СОСЗР

СОСЗР във Велинград е малко „бойно” поделение

 

Почетоха делото на 27 Чепински полк по време на Балканската война

 

Спирдон Спирдонов

 

Над Юндола се чуват военни команди. След сигнала „Внимание!” настъпва тишина. Това не е занятие в гориста местност на взвод или рота. Такива вече не се правят или поне не се знае за тях. В местността „Старината” се събрат 170 офицери и сержанти от запаса и резерва, много от тях със съпругите си. Дойдоха от Велинград на изходния пункт на един от батальоните на 27 Чепински полк, от където през Балканската война той тръгва в първия бой с турската армия, за да се поклонят пред паметта на загиналите 35 войници и офицери. И да отдадат уважението си към родолюбивата дейност на председателя на Общинската организация на СОСЗР във Велинград полковник от запаса Георги Даскалов. За него бях чувал легенди, убедих се, че няма нищо измислено в тях. 35 години е несменяем председател на Комитета на офицерите от запаса, а по-късно на СОСЗР, във Велинград. Той е един от 36-та учредители и възстановители на съюза след демократичните промени.

Георги Даскалов е пехотинец. След военното училище го оставят за кадър в ШЗО. Още през първата година, спомня си той, взводът ми завоюва отлични резултати и ме произведоха в старши лейтенант. Там служи до 1958 г. и го изпращат по частите. Все на мен поверяваха показните занятия, три пъти съм участвал във военни паради в столицата и винаги моят блок е бил първи, посочва още полковникът. Но не иска да говори много за себе си. Остави на другите да сторят това.

За активна дейност в съюза и значителен принос във военно-родолюбивото възпитание министърът на отбраната Аню Ангелов награди полковник Даскалов с грамота, която му бе връчена от главния секретар на СОСЗР полковник от резерва доцент Димитър Зафиров. ЦС на СОСЗР отличи председателят на Велинградската организация с кортик. Успяхте да се докажете като достоен гражданин на Велинград и потомък на своя баща и род, като офицер от Българската армия, подчерта в приветствието си председателят на Областната организация на СОСЗР в Пазарджик полковник от запаса Рангел Кофов. Той връчи на полковник Даскалов парадна офицерска сабя, с което бе поставено началото на инициативата всички заслужили офицери от областта да бъдат отличавани по този начин. 

За героизма на чепинци и всички български войници през Балканската война говори капитан от запаса Боряна Стаева. Малко след това акушерката с 38-годишен трудов стаж, отличник на Министерството на здравеопазването, изразжала, включително и деца от обкръжението на либийския ръководител полковник Кадафи, се включи в певчевската група. Така продължи занятието на общинската организация на СОСЗР, наречена от нейния председател малко „бойно” поделение, което се оказа, че е включено в годишния учебен план. Имало е и други такива учения с висок патриотичен заряд, предстоят ни поне още пет, уточнява полковник Даскалов. Акордеонистът сержант от запаса Румен Влахов засвири „Край Босфора шум се вдига”. От тук нататък нещата преминаха към втората си част, както бе планирал председателят. За отбора победител в дърпането на въже бяха предвидени 15 лв., за втория – 10 лв., а за третия – 5 лв.

Отново команди. Този път за песни и за тиловото осигуряване. Всички останаха доволни. Родопа планина изпрати групата патриоти, в която всеки бе дал голяма част  от живота за Българската армия и родината. За това е разбираема тревогата, с който посрещат днешните неудачи. Заслужава адмирации готовността им да продължават да бъдат полезни. 

14.08.2010 г.

На снимката: Полковник от резерва доцент Димитър Зафиров, главен секретар на СОСЗР, връчва отличията на полковник от запаас Георги Даскалов.  

   

 

СОСЗР
Пенсионирането на военнослужещите - с преходен период, пределната възраст - през година

Спирдон Спирдонов

Промените в режима за пенсиониране на военнослужещите ще станат плавно. Или ще има период от три години за право на избор. Това каза миинстърът на отбраната Аню Ангелов в Стара Загора на срещите си с военнослужещи, офицери и сержанти от запаса и резерва, военноинвалиди и военнопострадали, ветерани от войните и журналисти. Един от вариантите е в продължение на три години военнослужещите да имат право да се пенсионират по тяхно желание и при 25 години осигурителен стаж, от които две трети прослужени в армията. На този етап предложението от страна на социалното миинстерство е годините да се вдигнат от 25 на 28. Първоначалният вариант да скочат на 30 е отпаднал. Въпросът обаче все още стои. За неговото решаване в интерес на военнослужещите водя битка, подчерта министърът.

Факт е обаче, че ситуацията е несигурна и по негово признание расте броят на рапортите за напускане на армията. Само  през последните два месеца министърът е подписал 600 рапорта за уволнения на военнослужещи с 25 години осигурителен стаж. Той не скри тревогата си, че масовото напускане на военнослужещи в кратко време ще отежни както пенсионната система, така и бюджета на МО.

Увеличаването на годините за пенсиониране се отразява негативно най-вече на сержантите и младшите офицери. За войниците не става дума. Там позицията е, че ако искат да се пенсионират в армията, те трябва да търсят развитие в кариерата като сержанти, офицерски кандидати или офицери. Обмислят се обаче промени в пределната възраст за военна служба. Разликата в званията може да бъде една година. Министърът даде следния вариант. Генералите да служат до 60 години, генерал-лейтенантите – до 59, генерал-майорите – до 58, бригадните генерали – до 57, полковниците – до 56, подполковниците – до 55 и т. н. В отговор на въпрос министър Ангелов бе категоричен, че идеята за отделен закон за пенсиониране на военнослужещите не среща подкрепа.  Той призова военнослужещите да не се поддават на слухове, включително и за намаляване на 20-те заплати при напускане на армията. Каза също, че през 2011 г. няма да има увеличаване на заплатите, но няма да има и намаляване.

Втора бригада, чийто щаб е в Стара Загора, ще си смени наименованието и ще увеличи числеността си. Това ще стане ясно окончателно след Прегледа на структурите на силите и приемането от парламента на Бялата книга за отбраната. В четвъртък министърът приключва с изслушването на 16-те групи, които работят по прегледа. През октомври ще идва група от НАТО, с която ще се обсъжда включително и бъдещият ни ангажимент към декларираните сили. Очаква се законът за резерва да бъде приет така, че да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Всички резервни сили  ще бъдат активни, но с различна степен на готовност. В една бригада от 4-5 батальона например може да има 2 резервни. Няма да има щатове отделно за мирно и за военно време.

Военните клубове ще бъдат запазени и ще се върнат към същинската си функция, заяви министърът. Той информира, че има подготвен списък със свободни площи в различните градове, които ще се дават за ползване на неправителствени организации на запасните и резервистите срещу символичен наем. Бившата военна болница в Стара Загора ще бъде преобразувана в Обединен медицински пункт, каза още министърът, който няма да бъде търговско дружество. Към МО остават само детските градини в Карлово и Казанлък. Останалите ще бъдат дадени на кметовете на общините със споразумение 70 на сто от местата да бъдат за деца на военнослужещи. Очаква се от 1 септември да влезе в сила наредбата, която ще улесни достъпът на пенсионираните военнослужещи до ВМА и военните санаториуми. За карти за военно-почивните домове ще има отделни разговори. Министърът пое ангажимент в най-скоро време да бъде възстановена работата на кухнята по проект „Признателност” в Стара Загора. На срещите си министърът на отбраната бе категоричен, че полигонът в Змейово не замърсява околната среда.   

Председателят на Областния съвет на СОСЗР полковник от резерва Стефан Пенев връчи на мнистър Ангелов плакет и грамота във връзка с честването на 100-годишнината на Съюза на запасните офицери.  В срещите участваха председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и командирът на Втора лекопехотна Тунджанска бригада бригаден генерал Петър Петров.

СОСЗР

Министър Ангелов връчи знамето на Областната организация на СОСЗР в Шумен, отговори на въпроси на действащи и запасни военнослужещи

 

Спирдон Спирдонов

Министърът на отбраната Аню Ангелов връчи знамето на Областната организация на СОСЗР в Шумен с председател полковник от резерва доцент д-р Радослав Узунов. В тържествения ритуал във Военния клуб участваха още кметът Красимир Костов, народният представител полковник от резерва Красимир Минчев, председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, началникът на гарнизона полковник Митко Йоцов, деканът на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски” полковник доцент д-р Нелко Ненов, генерали и офицери, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Знамето бе осветено от Варненския и Великопреславския митрополит д-р Кирил. Винаги ще имате достъп до мен като министър на отбраната, генерал от запаса, ваш колега и до моя екип, каза на присъстващите Аню Ангелов. Бъдете сигурни, продължи той, че това, което е записано в Закона за отбраната и Въоръжените сили скоро ще бъде факт. До края на тази година трябва да бъде приет закон за резерва. Обединени офицерите и сержантите от запаса и резерва са по-силни, смята министърът на отбраната Аню Ангелов. Разделянето им не е най-доброто, което може да се случи, посочи той. Според него по пътя на разбирането би могло да се стигне до консолидация. След като получи знамето от министър Ангелов председателят на организацията полковник Узунов го връчи на първия знаменосец полковник от запаса Иван Кирков.

Наредбата, която ще осигури по лесен достъп на пенсионираните военнослужещ до ВМА, санаториумите и медицинските пунктове в поделенията ще бъде готова до края на месеца. Тя е приета като проект. В момента я съгласуваме, отговори на въпрос министърът. Предстои промяна и в условията за използване на социалните кухни по проект „Признателност”, които ще бъдат в интерес на тези, които имат нужда от тях. Що се отнася до военните клубове, министърът смята, че те трябва да се върнат към своята същност. Той заяви, че няма да допусне превръщането им в ресторанти. Постепенно ще се възстанови работата и на хотелските части в тях. Това вече е направено във Варна, предстои да се случи скоро и в Сливен. Въпросът обаче опира до средства и да завършване на реорганизацията в ИА „ВК и ВПД”. На този етап са премахнати Центровете за индивидуално социално обслужване (ЦИСО). Военните клубове, уточни министърът, са категоризирани в четири групи в зависимост от това дали има или няма войски и от брой на офицерите и сержантите от резерва и запасни в съответното селище. Той изяви увереност, че ще започне отпускането на средства за ремонт и ще бъде направено всичко възможно за възстановяване на дейността  на военните клубове от времето на тяхното създаване. В момента всички договори с наематели на свободни площи са прекратени, защото не отговаряли на закона. Ще има нови търгове с условието дейността да бъде насочена към действащите военнослужещи, запасните и резервистите.

До края на месеца министърът ще заслуша 16-те работни групи, които подготвят Прегледа на структурата на Въоръжените сили. Работата им ще продължи до края на август, за да може министърът да внесе в началото на септември Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили в правителството и оттам парламента с намерението тя да бъде гласувана до края на месеца. Информацията в този документ ще бъде напълно открита, вкл. и що се отнася до числеността на личния състав в различните структури на армията и мястото и ролята на отделните елементи в системата на военното образование. В Шумен обаче гарнизон ще има, бе категоричен министърът на отбраната. Евентуални промени във военно-образователната система ще има в периода 2012-2013 г. Според министъра обаче има много повече резерви в самата структура на обучението, отколкото в системата на военното образование. За това, посочи той, ще се постараем да извлечем най-ценното в  преструктурирането на самото обучение  на военните училища.

В сряда с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и ръководителите на националните служби ще има специално съвещание за намиране на най-доброто решение във връзка с предложенията за промени в пенсионирането на военнослужещите, съобщи още министърът. Известно е, че консултативната група към Министерството на труда и социалната политика настоява военнослужещите да придобиват право на пенсия не при 25, а при 30 години осигурителен стаж, от които две трети в армията.

Три военни имота бяха предоставени безвъзмездно на общината преди тържеството във Военния клуб в присъствието на премиера Бойко Борисов. Те ще се използват за подобрявне инфраструктурата на града, за изграждане на международен скаутски лагер, на детски увеселителен парк и музей на гарзона и на артилерията. По този повод министър Ангелов каза, че очаква получавайки имоти общините да опростят дълговете на МО от неплатени местни данъци в съответните градове.

Министър-председателят бе в Шумен, за да даде старт на проекта за централната градска част. Заедно с него освен министърът на отбраната бяха още министрите на околната среда и водите Нона Караджова и на земеделието и храните Мирослав Найденов.

 

Ангажимент

Областната организация на СОСЗР в Шумен търси решение за възстановяване на собствеността на подофицерското дружество „Княз Кирил”. Имотът е закупен от запасните подофицери през 1940 г. за 300 хиляди лева. След това има два акта на кмета и на областния управител, с които той става публична държавна собственост. Според председателя на организацията в Шумен полковник от резерва доцент д-р Радослав Узунов, връщането на собствеността на СОСЗР може да се реши чрез правителствено постановление. Министърът на отбраната Аню Ангелов пое ангажимента заедно с централното ръководство на СОСЗР да обсъди как стоят нещата. Ако съюзът е правоприемник та това подофицерско дружество, има по-големи възможности за въстановяване на собствеността. В противен случай ще се търси връщане чрез съда. Ще направим всичко възможно, заяви министърът в залата на Военния клуб в Шумен пред офицери и сержанти от запаса и резерва в града и областта.      

16.07.2010 г.

На снимката

Министърът на отбраната Аню Ангелов участва в ритуала повръчването на знамето на Областната организация на СОСЗР в Шумен.

 

 

 

Жените в Ямболската организация на СОСЗР стават все повече

Спирдон Спирдонов

Вече имаме две женски дружества в състава си, казва председателят на Областната организация на СОСЗР в Ямбол полковник от резерва Красимир Вълев. Днес той получи от централата на съюза новите карти на членовете на Второ женско дружество. 11 дами, чиято възраст е от 18 години нагоре, са се посветили на военно-родолюбивата дейност. Една част от тях са внучки на офицери, а други – съпруги на членове на съюза. Първо женско дружество наброява 36 членове, уточнява полковник Вълев. Идват при нас, защото обичат армията и намират поле за изява, подчертава областният председател.

14.07.2010 г.  

СОСЗР
В Плевен връчиха юбилейни медали за 65 години от края на Втората световна война

 

Спирдон Спирдонов

Заместник-председателите на Националния комитет за честване на 65 години от победата над хитлерофашизма Светлана Шаренкова и генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов  връчиха в Плевен юбилейни медали. Събитието бе в новата сграда на Регионалната библиотека. Участниците бяха поздравени от народния представител   Румен Петков. От името на форум „България-Русия”  и издателска къща „Земя” Светлана Шаренкова направи дарение от няколко десетки тома литератера. Библиотеката получи книги на Евгений Примаков, Владимир Путин, Юрий Лужков, архивите на Стефан Стамболов и др.

20 хиляди медала бяха изработени в чест на юбилея. 3 хиляди от тях са за участници в съпротивата у нас преди 9 сеаптември 1944 г., а останалите за фронтоваци от Втората световна война. Ветераните от войните в Плевен ще получат своите медали в петък на специално организирано тържество във Военния клуб. 

13.07.2010 г.

На снимката: Генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов връчва юбилейните медали.

СОСЗР
Кметът на Ямбол разчита на СОСЗР

Спирдон Спирдонов

Георги Славов, кмет на Община Ямбол, не скри удовлетворението си от възможността да работи с ямболската организация на СОСЗР. Вие, каза той, на запасните и резервистите, притежавате отлични качества, придобити в армията, като дисциплина и родолюбие, радвам се, че в продължение вече на 2,5 години  мога да споделям с вас и успехи, и трудности. Той участва в обучителния семинар, който ЦС на съюза организира с областните си ръководства в Ямбол, Бургас, Сливен и Стара Загора. Домакин на проявата бе полковник от резерва Красимир Вълев, председател на Областната организация на СОСЗР в Ямбол. Кметът е почетен член на съюза. Той получи благодарности за прекрасното отношение към СОСЗР и другите военнородолюбиви организации лично от председателя на ЦС генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов. Георги Славов разчита на подкрепата на централното ръководство и на местните структури на съюза за изграждането на Музей на бойната слава в града. Идеята е да се съхрани спомена за поделенията, които са били дислоцирани в Ямбол. Двамата с генерал-лейтенант от резерва Топалов оцениха високо намерението да се възстанови честването по места на празниците на полковете. Като пример бе посочена датата 3 октомври, когато е връчено бойното знаме на 29 пехотен ямболски полк. Според кмета и председателя на СОСЗР подобни прояви допринасят за повишаване на уважението на народа към армията ни. Очаква се Ямбол да бъде първият град, който да реализира тази идея. 

С Ямболския семинар бе изпълнено решението СОСЗР да повишава непрекъснато подготовката на своите областни и общински  ръководства. Както в другите региони на страната, така и тук се обсъждаха промените в Устава на съюза, документите по организационната, стопанската и финансовата дейност, както и редица проблеми, които възникват пред местните структури. Участниците споделиха своя опит, получиха отговори на своите въпроси и дадоха идеи на ръководството на военнородолюбивата организация. Когато ставаше дума за липсата на база например, от Бургас информираха, че кметът е разрешил ползването на клубовете на пенсионерите. Оказа се, че това е добър опит, който може да се прилага и в други градове. На областните и общински организации ще бъдат предоставени още количества от значката на СОСЗР, бе отговорът на въпроса на представителите на Казанлък. Отново с болка бе поставен проблемът, че Законът за отбраната и Въоръжените сили дава определени права на пенсионираните военнослужещи, но не и на офицерите и сержантите, които в резултат на реформите преминаха в резерва без необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Прави впечатление, че има определен интерес към членството в съюза. По места се изграждат дружества на съпругите на военнослужещи, а някъде, както е в Карлово, има и Клуб на рейнджърите, т. е. на войници. В същото време обаче подполковник от запаса Георги Йоцов предлага жените, много от които са останали без съпрузите си, също да имат право да ползват възможностите по проект „Признателност”. Одобрява се намерението на МО за промени в наредбата по използването на т. нар. социални кухни, особено що се отнася да размера на пенсията, като един от критериите за влизане в списъците.

Съхраняването на спомена за бойната ни слава се превръща в един от приоритетите на структурите в градовете и селата. Казанлъшката организация например се подготвя да внесе в Общинския съвет предложение за наименования на трите моста над Стара река: „Опълченска”, „Одрин” и „Чудомиров мост”. Нейното ръководство търси съдействие за изграждане на музей на поделенията в гарнизона. Полковник от резерва Стефан Пенев съобщи, че за една година в Стара Загора 11 улици са получили имена на военоначалници, а един квартал вече се казва „Генерал Делчев”. Също по предложение на СОСЗР Общинският съвет е обявил внукът на генерал Стефан Тошев, чията 150-годишнина чествахме през миналата година, за почетен гражданин на Стара Загора. Бригаден генерал от резерва Васил Джелебов, председател на организацията в Бургас, е решил с поставянето на паметни плочи да запази за поколенията спомена за войсковите поделения в региона.

 09.07.2010

На снимката: Председтелят на СОСЗР генерал-лейтенат от резерва Стоян Топалов благодари на кмета на Ямбол Георги Славов.

СОСЗР
СОСЗР обсъжда възможности за възстановяване на имотите си

Спирдон Спирдонов

Един от тях е на 1450 м. надморска височина в курортното селище Атолука над Брацигово. В царско време там войската е провеждала зимни и летни лагери, разказват местните жители. Председателят на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов с членове на създадения към съюза Стопански съвет и председателят на Областната организация на съюза полковник от запаса Рангел Кофов разгледаха състоянието на най-старата и най-красивата сграда в тази част на Родопа планина. В обсъждането на възможностите за възстановяване на обекта в интерес на членовете на СОСЗР се включи и кметът на Община Брацигово офицерът от резерва Васил Гюлеметов.

СОСЗР вече стори Дом на запасното войнство във Варна. Скоро генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов ще се запознае със състоянието на имотите на съюза в Костенец и край Сливен.

01.07.2010 г.

 

На снимката: Това е красивата сграда в Атолука над Брацигово, която е собственост на СОСЗР.

СОСЗР
Пазарджишката организация на СОСЗР се радва на уважение от местната власт

 

Спирдон Спирдонов

 На снимката виждате полковник от запаса Димитър Гюджеклиев, председател на Общинската организация на СОСЗР в Пещера. Благодарение на създадената от него организация и активното му лично участие в борческия ни град от една година има паметна плоча на загиналите във войните за национално обединение. 24 са имената на героите от Пещера от Балканската война, 32 – от Междусъюзническата, 3 – от Първата и 18 – от Втората световна война. Това е един от многото добри примери в работата на Областната организация на СОСЗР в Пазарджик. Наброяваме 1200 членове с амбицията скоро време да станем 1500, казва нейният председател полковник от запаса Рангел Кофов. Една от рецептите за успехите на организацията са отличните взаимоотношения с кметовете по места и с областния управител д-р Дончо Баксанов. От не по-малко значение са възможностите, които Военният клуб в Пазарджик, е предоставил за работа на областната и общинската организация. 

01.07.2010 г.
СОСЗР
СОСЗР укрепва редиците си, взема решения в интерес на националната ни сигурност

Спирдон Спирдонов

Това стана ясно от проведеното днес заседание на Централния съвет на военнородолюбивата организация. На него бе отчетено свършеното през 2009 г., приет бе актуализираният бюджет и програма за честване на 100-годишнината от създаването на Съюза на подофицерите от запаса. Специално внимание бе обърнато на по-нататъшното организационно укрепване на СОСЗР и на неговия принос към националната ни сигурност. Централният съвет прие становише по изграждане на Стопански съвет, като консултативен орган  информация за строителството на Дом на запасното войнство във Варна. В изказванията на председателя на съюза генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и на останалите членове на ръководството бе изразена готовност за конструктивно взаимодействие с всички сродни неправителствени организации у нас. Дадени бяха отговори на въпросите за по-нататъшното използване от СОСЗР на Военните клубове в страната, военните болници и възможностите на проект „Признателност”.

На територията на Р. България, се отбелязва в доклада, СОСЗР има 28 административно - териториални области. Към края на 2009 г., СОСЗР има 165 общински организации или 64 % обхват. Към този положителен факт се отнасят и изградените самостоятелни дружества в част от Общинските центрове, които съгласно Устава се водят на пряк отчет към Областните съвети. Те са повече от 50. Към края на 2009 г.СОСЗР има изградени 987 дружества и клубове. От тях 834 са дружества и 153 - клуба. Основната част от дружествата и клубовете са изградени по местоживеене. Структурата на Съюза се допълва и от колективните членове към ЦС: НАС, АРЗ, НАМОРЗ, АБВ и СБК. Някои от тях като НАС и АРЗ работят активно и в съответствие с Устава. Критерии за организационното ни състояние е членския състав на съюза, се посочва в доклада.    Към 30 март т. г.  той е 25 097 членове. От тях 17 318 са офицери и 8 779 - сержанти от запаса и резерва. От общия брой членове 4491 са от органите на МВР и службите, което представлява 18%. В сравнение с 2008 г. намаляха  членовете офицери с 620 и се  увеличиха сержантите  с 1702, което се определя като положителна тенденция. През 2009 г. има 2091 новоприети членове. 2343 членове са до 40 годишна възраст или 8 % , 4036 са между  40-50 години или 17 %, 5 0946 между 50 -60 г. или 21 % и 12 772 членове над 60  години или 54 %. Анализът на посочените цифри показва, че близо 40% от членовете са до 50 години. Нашият съюз е действително Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, подчерта в доклада си генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов.

30.06.2010 г.

СОСЗР
Президентът и министърът на отбраната поздравиха генерал-лейтенант от запаса Тако Кръстев за неговата 90-годишнина

Спирдон Спирдонов

Президентът Георги Първанов и министърът на отбраната Аню Ангелов изпратиха поздравителни адреси до генерал-лейтенант от запаса доцент Тако Кръстев, който тази вечер отбеляза своя 90 рожден ден. Ветеранът от Втората световна война, който има 46 години в армията, стигайки до длъжността заместник-началник на Генералния щаб, бе приветстван още от председателя на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, от името на председателя на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Анастасов  и други неправителствени организации. Той получи поздравления от бившия началник на Генералния щаб генерал-полковник от запаса Атанас Семерджиев и други негови бойни другари.

Генерал Кръстев е роден на 30 юни 1920 г. в с. Долна Мелна, Трънско. От 7-годишна възраст живее в София. 9 септември 1944 г. го заварва в затвора заради ремсова дейност. На фронта отива доброволец и се връща със звание фелдфебел. Животът му продължава в армията до 1991 г. В продължение на 10 години след това е председател на Съюза на ветераните от войните. По негово време Народното събрание приема Закона за ветераните от войните.

30.06.2010

 

СОСЗР поздрави президента Георги Първанов за неговия рожден ден

otbrana.alle.bg

Председателят на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов е изпратил поздравителен адрес до президента Георги Първанов по повод на неговия 53-ти рожден ден. До тази достойна възраст,  Вие израснахте като политик и държавник със съвременно мислене в интерес на цялото общество, се посочва в приветствието. По-нататък в поздравителния адрес се посочва:

“В сложните условия, които днес преживява страната и българския народ Вие продължавате изпълнението на програмата Ви за справедливост и социална защита на младите и възрастните хора. Като върховен главнокомандуващ на въоръжените сили, Вие отблизо следите процесите които се развиват в тях и полагате усилия да бъдат те на равнището на задачите по защита на Родината.  Отдавате силите си за развитие на държавата, за нейното достойно място в Европейската общност и в челото на страните от Балканския регион.

Господин президент, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва вярват във Вас, като достоен обединител на нацията и плътно  стоят зад Вас. Очакванията  на определени сили да опетнят името Ви не дават резултат. Патриотите на България поддържат инициативите Ви за създаване на един по-добър живот и ведър климат в страната.       

 Поздравявайки Ви сърдечно  и  отбелязвайки Вашата 53-а годишнина членовете  на СОСЗР и лично аз  Ви желаем  много здраве, дълголетие,  радост и щастие!”

28.06.2010 г.

СОСЗР
СОСЗР обучава актива си

Спирдон Спирдонов

Подпомагане на Министерството на отбраната в работата му със запасните и резервистите. Това е един от новите моменти в Устава на СОСЗР. Промените в този и други документи се обсъждат на обучителни семинари в страната. Днес за тях в Монтана говориха председателят на ЦС на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и главният секретар на съюза полковник от резерва доцент Димитър Зафиров. Участваха ръководствата на областните организации в Монтана, Видин и Враца. Такива семинари вече бяха проведени в Благоевград, Пловдив, Разград, Ловеч. Остава още един, който ще бъде в Ямбол.

Новите моменти в работата на СОСЗР са свързани още с борбата с престъпността и корупцията, подпомагане на социално слабите и болни членове на организацията, изучаване и разпространяване опита на армията ни от учстие в мисии зад граница и съдействие за набиране на резервисти при попълване на миротворческите контингенти. Предстои подобряване на взаимодействието с Министерството на образованието и науката. Възможно е да се отиде на подписване на споразумение, с което  резервистите да влязат под определена форма в училищата. Целта е на учениците да се дадат знания в областта на военното дело. Това е особено важно в условията на професионална армия.  Тази идея е залегнала и в последните промени на Закона за отбраната и Въоръжените сили.

25. 06. 2010 г.

СОСЗР
МО улеснява достъпа на запасните до военните болници

Спирдон Спирдонов

До 15 юли се очаква да излезе наредба, която да облекчи значително достъпа и лечението на пенсионираните военнослужещи във ВМА и нейните подразделения в страната. Това каза министърът на отбраната Аню Ангелов пред запасни и резервисти в Карлово. На срещата, която се проведе във Военния клуб, участваха още началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, първият заместник-началник на Сухопътни войски генерал-майор Димитър Димитров, командирът на 61 Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Красимир Кънев, председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и председателите  на областната и общинската организаци на съюза бригаден генерал от резерва Янко Янев и полковник от запаса Антон Меродийски.

До пролетта на следващата година законопроектът за резерва трябва да бъде внесен в Народното събрание, за да влезе в сила от началото на 2012 г., бе другата новина, която съобщи министърът. Той бе категоричен, че военни клубове няма да се закриват, независимо от големината на гарнизона. За началници ще се назначават местни, най-добре бивши военнослужещи. Така ще бъде решен и въпросът с назначаването на началник на Военния клуб в Карлово. В момента клубът е затворен и не се ползва от военнослужещите и гражданството. Нов документ ще има и във връзка с ползването на социалните кухни по проект „Признателност”, който ще бъде съобразен с исканията на военно-родолюбивите организации.

Детските градини в Карлово и Казанлък остават към МО, каза още министърът. Работи се по създаването на професионален военен пенсионен фонд. Търсят се най-добрите варианти във връзка с охраната на военните обекти, за да не бъдат ощетени охранителите, стана ясно от думите на министъра. Преди това той изпрати осма рота  за участие в операцията на ИСАФ по охрана на вътрешната зона на летище Кандахар. Заедно с вицепремиера и министър на вътрешните рабоит Цвета Цветанов наблюдава съвместно занятие за постигане на оперативна съвместимост на Специализирания отряд за борба с тероризма на МВР  и Военна полиция на МО. Тогава бе сертифициран и взвод „Военна полиция”.

 

24.06.2010 г.

На снимката: Председателят на общинската организация на СОСЗР „Васил Левски” в Карлово полковник от запаса Антон Меродийски посреща министъра на отбраната Аню Ангелов и придружаващите го лица.

Снимка Кирил Иванов 

СОСЗР
Академик Евгений Примаков: Високо оценяваме, че България никога не е воювала срещу Русия или Съветския съюз

Спирдон Спирдонов

Това заяви известният руски политик, сега председател на Руската търговско-промишлена палата, на срещата си тази вечер в НДК. Проявата бе организирана от Българското дипломатическо дружество, форум „България-Русия” и Международна академия „Орфей”. Любомир Левчев връчи на госта международната награда „Орфей”. Светлана Шаренкова представи издадената у нас книга на академик Примаков „Светът без Русия?”.

Президентът Георги Първанов определи Евгений Примаков като един от патриарсите на съвременната руска политика, олицетворение на тежката артилерия на днешната световна политика, незаменим преговарящ, с чиято помощ са предотвратени десетки конфликти в различни краища на света. Преди срещата държавният глава награди академик Примаков с почетния знак на президента.

Светът днес е многополярен, а руската външна политика – многовекторна, бе категоричен Евгений Примаков. Според него в Русия вече има начални сигнали за излизане от кризата. Той не допуска разпадане на ЕС в резултат на тежката ф инансова и икономическо криза. Смята обаче, че е трудно да се прогнозира по-нататъшното му разрширяване. Русия, каза академикът, отдава голямо значение на реализирането на енергийния проект „Южен поток”.       Искам, подчерта той, България да бъде част от него.

В срещата участваха представители на СОСЗР, на Съюза на военноинвалидите и военнопострладалите и на Съюза на ветераните от войните начело с техните председатели генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, младши лейтенант от запаса Петър Велчев и д-р Тодор Анастасов.

 

21.06.2010 г.

СОСЗР
Министърът на отбраната награди генерал-лейтенант от запаса Ангел Ангелов

 

Спирдон Спирдонов

Със своя заповед министърът на отбраната Аню Ангелов награди генерал-лейтенант от запаса Ангел Ангелов с награден знак „За принос към Министерството на отбраната”. Отличието бе връчено от председателя на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов на общото събрания на Сдружение „Българско войнство 21”. То се присъжда заради дългогодишната военна служба и организаторска работа на генерал-лейтенант Ангелов, който е бил командващ Сухопътните войски, а след напускане на армията – председател на СОСЗР. Поводът е 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия и отбелязването на 65 години от края на Втората световна война.

 

***

На снимката: Генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов връчва отличието на генерал-лейтенант от запаса Ангел Ангелов.

Снимка Димитър Бебенов

СОСЗР
Изложба със снимки на съюзните знамена е подредена в централата на СОСЗР

Неин автор е фотографът-художник Димитър Бебенов. За връчването му е разработен специален ритуал. Централният съвет получи своето знаме лично от президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Георги Първанов по време на последния си конгрес. Автор на проекта на знамето е известният вексилолог полковник от запаса Иван Ст. Иванов. (Вексилологията е модерна наука, занимаваща се с изучаването и изработването на знамена, щандарти, вимпели и други видове флагове — държавни, фирмени, спортни и други.) За връчването на замената е разработен специален ритуал със задължителното участие на представители на БПЦ. Преди Коледа областните организации получиха и книгата албум за българските бойни знамена „За честа и славата на България”. Вълнуващите истории на около 200 български бойни знамена е събрало съвместно богато илюстровано издание на Националния военноисторически музей и Агенция „Фокус”.

15.06.2010 г.
СОСЗР
СОСЗР участва в тържествата за 90-годишнината на Строителни войски

Председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов поднесе специално приветствие на снощното честване на 90-годишнината от Строителни войски. На тържеството присъстваха ветерани от войските и представители на държавните институции и неправителствени организации. Отбелязването на юбилея продължава в цялата страна.

15.06.2010 г.

СОСЗР
С помощта на СОСЗР предстои пуска на любителска ракета „Черешка’2010” край Кюстендил

Даниела Стоименова, Кюстендил

150- килограмова любителска ракета, дълга 5 метра и с диаметър 0,5 метра ще бъде изстреляна  в небето над Кюстендил за първия учебен ден - 15 септември. Тя носи името "Черешка’2010" и се разработва от школата по ракетомоделизъм към Обединен детски комплекс. Зад инициативата са Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, читалище "Зора" и спонсори.

"Ракетата ще е с мощен нютонов двигател, бордови компютър, спасителна система за приземяване, като на борда й ще има и видеокамери. Моделът е уникален не само за България, но и за света", уточни з. м. с Тонче Радков. Той работи 50 години в сферата на ракетомоделизма, абсолютен световен шампион с националния отбор през 1980 година и световен рекордьор от 1974 година. През последните години Радков ръководи школата по ракетомоделизъм към ОДК- Кюстендил.

"Последната ми голяма цел е проекта "Черешка 2010" и след успешното й изстрелване ще се оттегля, но ще помагам на децата винаги, когато имат нужда от мен", казва още Тонче Радков. Ракетата ще лети с гориво - изомалтов карамел. Пробно вече е изстрелван умален модел, в размер 1 / 10- та от реалния.

На старото летище край Кюстендил бе направено изпитание с ракета, с размер 1/4 от оригинала. Автор на идеята е Христофор Скандалиев, а по проекта работят и републиканските шампиони Томислав Скандалиев и Мартин Митков, както и другите ученици от школата към ОДК.

15.06.2010 г.
СОСЗР
Сдружение “Българско войнство 21” продължава ангажимента си за информационното осигуряване на военно-родолюбивите съюзи

 

otbrana.alle.bg

На общо събрание днес “Българско войнство 21” отчете едногодишната си дейност, прие нови членове и избра управителен съвет.  Информационното осигуряване на членовете на съюзите на офицерите и сержантите от запаса и резерва, на ветераните от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите е предметът на дейност на сдружението. Като нова насока бе определено формирането на нова военна култура в хода на реформата на въоръжените сили и поддържането на връзката между действащата армия и офицерите и сержантите от запаса и резерва.

В момента сдружението издава в. “Българско войнство”, сп. “Военен глас” и сп. “Военноинвалид”. В работата на общото събрание участваха председателите на трите съюза генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, д-р Тодор Анастасов и младши лейтенант от резерва Петър Велчев.

14.06.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg