СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Стратегията

СТАНОВИЩЕ НА КСНС

 

Становището е прието на заседанието на Съвета на тема

“Проект на Стратегия за националната сигурност на Република България”

Днес, 17 септември 2010 г., беше проведено заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на тема „Проект на Стратегия за националната сигурност на Република България”.

Изслушан бе доклад от г-н Цветан Цветанов, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи. Участниците в КСНС отбелязаха, че Концепцията за национална сигурност от 1998 г. е изиграла като цяло своята позитивна роля и е изпълнила предназначението си в периода на присъединяване на Република България към НАТО и ЕС.

 

На своите заседания от 17 декември 2003 г. и 16 юли 2004 г. Консултативният съвет за национална сигурност предложи изготвянето на нова Стратегия, а на 15 февруари 2005 г. КСНС разгледа изготвения от Министерски съвет проект на Стратегия за сигурност на Република България. КСНС потвърждава своя пряк ангажимент към качественото разработване на документа, неговото приемане и влизане в сила.

 

Участниците в заседанието се съгласиха, че сега когато нашата страна е пълноправен член в НАТО и ЕС, и с оглед на променената среда за сигурност и активното участие в съвместни операции с нашите съюзници, България се нуждае от нов базисен стратегически документ през следващото десетилетие.

 

При разработката на проекта на Стратегия за национална сигурност е използван капацитетът на държавните институции, неправителственият сектор и академичната общност, а също и опитът, който е натрупан при подготовката на такава Стратегия през периода 2005-2008 г., както и редица документи на ЕС и НАТО. В проекта са посочени принципите на политиката за национална сигурност. Изведени са жизненоважните и други важни национални интереси. Задълбочено са анализирани външната и вътрешна среда за сигурност, актуалните рискове и заплахи за България. Обоснована е адекватна на съвременните реалности политика за сигурност - общи положения, приоритети и  секторни политики за сигурност - политика за финансова и икономическа сигурност, за социална сигурност, за енергийна сигурност, за сигурност в отношенията човек - природа, за правосъдие и вътрешен ред, външна политика за сигурност и отбранителна политика. Развита е системата за национална сигурност.

 

Обсъждането на проекта в КСНС съдейства за постигане на политически консенсус като основа за последващо широко национално съгласие.

 

КСНС приема по принцип проекта на Стратегия за национална сигурност и смята, че може да бъде необходимият фундамент за формиране на политиката за сигурност на България през следващите десет години.

 

КСНС се обединява около тезите, които са залегнали в проекта и по- специално:

·                    разширеното разбиране на националната сигурност с нейните социално - икономически, невоенни аспекти, които днес доминират;

·                    поставянето на сигурността на отделния гражданин на първо място заедно с необходимостта от защита на суверенитета и териториалната цялост на страната;

·                    взаимната свързаност и неделимост на  външната и вътрешна сигурност като последната запазва своето решаващо значение за България;

·                    неделимостта на националната сигурност от регионалната, европейската, евроатлантическата и глобалната сигурност;

·                    отговорността за политиката за национална сигурност от страна на Народното събрание, Президента на републиката, изпълнителната власт и съдебната власт;

·                    извеждането като приоритет на справедливото и в разумни срокове правораздаване;

·                    разбирането, че Въоръжените сили на Република България осигуряват военната сигурност на страната, участват в колективната отбрана на НАТО и реализирането на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. В този аспект те са гарант за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Република България.

 

КСНС препоръчва направените по време на заседанието бележки и идеи да бъдат обсъдени и отразени от работната група, съвместно с представители от парламентарно-представените партии в 41-то Народно събрание, преди внасянето им за решение в Министерския съвет, с цел приемане на Стратегията с консенсус от Народното събрание. Всички предложения и препоръки ще бъдат отразени в протокола от заседанието на КСНС и ще бъдат предоставени на народните представители.

 

Заседанието на КСНС показа, че българските политици и държавници, независимо от различията помежду им, полагат усилия в едно направление - създаване на условия за провеждане на активна, целенасочена политика в областта на сигурността. При съществуващо съгласие помежду им по основните приоритети може да се изгради силна и активна позиция на държавата, като неин център стане сигурността на отделната личност във всички нейни измерения.

 

 

 

Стратегията

Има логическа връзка между Стратегическата концепция на НАТО и нашата Стратегия за национална сигурност

 

Спирдон Спирдонов

Сега армията ни наброява 32 хиляди души, но не можем да кажем, че има необходимите оперативни способности. Евентуалното намаляване на числеността й ще се основава на нуждата от постигане на оперативна съвместимост и на финансовата осигуреност. Това каза заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова. Целта ни е формирането на единен комплект сили, т.е. едни и същи подразделения да са в състояние да изпълняват целия спектър от задачи – от защитата на териториалната цялост на страната до участието в мисии и операции зад граница, подчерта постоянният секретар на отбраната д-р Николай Милков.

Двамата участваха в семинара „Комуникационната стратегия за популяризиране в България на новата стратегическа концепция на НАТО”, организиран от Регионалния център за евроатлантически инициативи в сътрудничество с министерствата на отбраната и външните работи, посолството на САЩ, Дипломатическия институт и с подкрепата на НАТО.

През това време министърът на отбраната Аню Ангелов изслушваше 16-те работни групи по Прегледа на структурата на Въоръжените сили. Дефинирали сме 9 сценария, при които би могла да бъде използвана армията и необходимите способности за адекватно противодействие, съобщи постоянният секретар на отбраната. Целта ни е, уточни той, с прегледа да изградим възможно най-ефективни Въоръжени сили в рамките на отбранителния бюджет, който ще се запази същия и през следващите 3-4 години.

Ние творим Стратегическата концепция на НАТО, каза Августина Цветкова, отговаряйки на въпроса дали не е по-добре да изчакаме приемането на документа и едва след това да глласуваме нашата Стратегия за национална сигурност. Тя бе категорична, че с провеждащия се Преглед на структурата на силите и с  Бялата книга на отбраната и Въоръженитге сили, която се очаква да бъде приета от парламента до края на септември, ще поставим началото на края на реформата в армията.

Д-р Николай Милков подкрепи тезата, че има логическа връзка между разработваната Стратегическа концепция на НАТО и Стратегията за национална сигурност на България. Според него дори е продуктивно да се работи паралелно по двата документа. Той очерта четири процеса, с които в момента е ангажирано Министерството на отбраната. Първите два са подготовката и обсъждането на Стратегическата концепция на НАТО и нашата Стратегия за национална сигурност. Третият е отиващата към финализиране Национална отбранителна стратегия, която трябва да замести познатата ни Военна доктрина от 1999 г. Прегледът на структурата на силите е четвъртият процес, който е утвърден в рамките на НАТО. Подобна дейност се извършва във Великобритания, Белгия и други страна, уточни постоянният секретар.

 

Адаптацията към новите предизвикателства продължава

 

Именно много повечето и много по-разнообразните предизвикателства през последните години налагат приемането на нова Стратегическа концепция на НАТО. Това стана ясно от думите на Любомир Иванов, директор на дирекция „ООН и глобални въпроси” в МВнР, постоянен представител на България в НАТО от 2004 до 2009 г. В момента Алианса има действаща концепция, приета през 1999 г., но всички сме свидетели на динамиката на развитието на световните процеси и на променящите се рискове и заплахи за нашата сигурност. Достатъчно е да споменем атентатите в САЩ на 11 септември 2001 г., ситуацията в Афганистан или киберопасностите. В момента, посочи Любомир Иванов, се формира основата, по която ще преговарят дипломатите в Брюксел. В същото време не бива да се забравят думите на Мадлин Олбрайт, която ръководеше експертната група по подготовката на документа. Според нея НАТО не е универсално швейцарско ножче, т.е. партньорството с ООН, ЕС и другите международни организации, както и със страните извън Алианса, включително и с Русия, остава изключително актуално. На този етап е ясно, че чл. 5 на Вашингтонския договор остава. НАТО продължава да държи на ангажимента си, че при необходимост ще защитава териториалната цялост на своите членки. С не по-малка значимост обаче остава принципът на търсене и провеждане на активни консултации за предотвратяване на кризи.

Очаква се в скоро време генералният секретар на НАТО Андрес Фог Расмусен да предложи за обсъждане първия проект на концепцията, смята заместник-министърът на външните работи Милен Люцканов. Той смята, че принципът на вземане на решение на основата на консенсуса ще се запази. Трансатлантическата връзка ще бъде основен стълб за стабилността на НАТО. Вратата на НАТО ще бъде отворена, докато проектът за единна Европа  не бъде завършен, прогнозира Милен Люцканов. Той набеляза редица нови моменти, които ще бъдат обект на дискусии: Черно море, като чувствителна зона; сътрудничеството с Русия, енергийната сигурност; мироопазващите операции, балистичните ракети и развитието от страна на НАТО на адекватни способности за ПРО с адаптирания подход на САЩ.

 

Членството в НАТО не е безплатно

 

Това е една от тезите, които във времето преди срещата на високо равнище през ноември в Лисабон, когато трябва да бъде приета концепцията, защитава генералният секретар. Според Андрес Фог Расмусен, който говори на семинара по видеовръзка, трябва да бъде споделено бремето на сигурността от всички страни членки на Алианса. Тази колективност се осигурява с регулярни вноски. Що се отнася до въоръжените сили, той каза нещо, което би трябвало да кореспондира и с провеждащия се у нас Преглед на структурата на силите. Генералният секретар смята, че трябва да се отива към намаляване на тлъстините и увеличаване на мускулите, т. е. той пледира за гъвкави сили, които да се използват многократно. Може би това е единният комплект, за който говори политическото ръководство на нашето МО. Андрес Фог Расмусен е категоричен, че не можем да искаме всяка страна по-отделно да покрива всички способности. С колективни усилия и общо финансиране обаче, посочва той, това може да стане. Тук не само не изключва, но и дебело подчертава необходимостта от изграждане на истинско стратегическо партньорство между НАТО и ЕС.

Сигурността на Северна Америка е здраво свързана със сигурността на Западна Европа, каза по време на семинара Кели Дегнан, политически съветник в мисията на САЩ в НАТО. Така тя илюстрира позицията за по-нататъшно запазване и развитие на трансатлантическата връзка. Като първи приоритет в днешните дебати Кели Дегнан определи мисията в Афганистан. Важно е поколенията да бъдат запознати с нея, посочи тя. Според нея в концепцията и на срещата в Лисабон е необходимо да се реши кои са способностите на НАТО трябва да се финансират.

 

14 532 наши военнослужещи и цивилни лица са участвали в операции зад граница

 

Офицерите са 2229, сержантите – 3281, войниците – 9004, а цивилните лица – 18. 52 на сто от тях са дали своя принос за успеха на мисиите на НАТО. Тези данни предостави на участващите в семинара командващият СОК генерал-лейтенант Атанас Самандов. 22 процента са участвали в коалиционни действия, 18 на сто – в мисии на ООН и 8 процента – на ЕС. Само в мисиите и операциите на НАТО сме участвали със 7414 военнослужещи. По текущи операции те се разпределят така: ИСАФ – 4849, КФОР – 868, Актив Индевър – 350 и тренировъчната мисия на НАТО В Ирак – 35. Данните от приключилите операции са 1267 в СФОР и 85 в Радуша.

В момента в ИСАФ имаме 536 военнослужещи, които са в Кабул, Кандахар и Херат. В КФОР 10 военнослужещи са в щаба на мисията и подпомагат изграждането на силите за сигурност на Косово. В тренировъчната мисия на НАТО В Багдад участваме с двама офицери. Фрегата „Дръзки” със 150 военнослужещи е в готовност за операцията на НАТО в Средиземно море „Актив Индевър”.

Общо 900 военнослужещи с два изтребителя МиГ-29 или МиГ-21бис, зенитно-ракетни и радеио-технически средства участват денонощно като дежурни сили в колективната система за ПВО на НАТО и изпълняват задачата по Air Policing. Също от територията на България 1200 военнослужещи имат готовност по график да дежурят в Силите за бърздо реагиране на Алианса.

В края на семинара бяха обсъдени идеи и предложения каква да бъде комуникационната стратегия за популяризиране на новата стратегическа концепция на НАТО, която се очаква да бъде приета на срещата на високо равнище през ноември в Лисабон.

 

22.07.2010 г.

На снимката: Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната, предава на Цвятко Дончев, председател на Регионалния център за евроатлантически инициативи поздравителния адрес на министъра на отбраната Аню Ангелов до участниците в семинара.

Снимка Димитър Бебенов

 

 

 

Стратегията

Генерал Симеон Симеонов, началник на отбраната: Разработен е проект на Национална отбранителна стратегия

Интервю на Спирдон Спирдонов

- Г-н генерал, какви промени и с каква цел бяха извършени във висшите командни звена към 1 юли т. г.?

- В командната структура на Въоръжените сили на оперативно ниво се извършиха организационно-щатни промени, считано от  1 юли 2010 г. Те целят оптимизиране на структурата на Съвместното оперативно командване, Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили и Щаба по осигуряването и поддръжката.  В резултат на тези промени се съкратиха 297 длъжности, при което са освободени 167 души – 87 военнослужещи и 83-ма цивилни служители.

- Какви са възможностите резервисти да участват в контингентите, които България изпраща на мисии зад граница? Има ли такава практика? Какъв е досегашният опит на Българската армия в използването на резервисти за участие в мисии и операции зад граница? По  какъв начин резервистите могат да разберат, че има възможност да кандидатстват за определени длъжности при окомплектоването на контингентите?

-  Възможностите за участие на резервисти в контингентите, които изпращаме зад граница, са ограничени. Към настоящия момент се използват основно специалисти от резерва за определени специфични длъжности -   лекари, психолози и финансисти.  Независимо от това, Българската армия  има натрупан опит в работата си за окомплектоване на отделни контингенти. Такъв е опитът ни  от мисията на ООН в Камбоджа. Тогава първият батальон бе окомплектован, както с военнослужещи от Българската армия, така и от запаса ( днешния резерв ). Освен това в състава на многонационалните сили в ИРАК, България взе участие с 11 военни контингента. Сред личния състав бяха включени и 104 резервисти, от които 19 офицери, 56 сержанти и 29 войници. Това бяха основно медицински специалисти, юридически съветници, инженерни специалисти и преводачи.  Участващите резервисти успешно се справиха със своите функционални задължения и дадоха своя принос за общото изпълнение на поставените задачи.  Информацията за обявяване на подбор за окомплектоване на длъжности с личен състав от националните елементи на контингентите се публикува на сайта на Министерството на отбраната. Освен това те могат да получават информация и от Регионалните военни сектори и Военни окръжия по места. На този етап съществуват определени възможности да се използват резервисти, а именно в Гражданската мисия на Европейския съюз в Грузия,  но за целта е необходима промяна в нормативната уредба и администриране на мисията от Министерството на външните работи.        

- На какъв етап се намира разработването на Националната отбранителна стратегия? Каква е основната й цел? Какво е участието на военната експертиза в нейната подготовка?

- Националната отбранителна стратегия представя възгледите свързани с националната отбрана, изпълнява изискванията и рамките на националната отбранителна политика и посочва пътя за достигане на военнополитическите цели и амбиции на страната.  В документа са отразени основните принципи и изисквания залегнали в проекта на Стратегията за национална сигурност, Стратегическата концепция на НАТО и Стратегията за сигурност на ЕС. Стратегията се стреми да осигури необходимия политически консенсус, за да се зададат едни ясни параметри, принципи и механизми за изграждане, развитие и използване на отбранителните способности. Тя представя националните виждания по тези въпроси пред съюзниците, партньорите, приятелите и евентуалните неприятели. Основната цел на стратегията е да осигури изграждането на модерна и ефективна система за отбрана и въоръжени сили със способности, адекватни на националните интереси и динамичната среда за сигурност.  Националната отбранителна стратегия е нов за страната документ обединяващ действащите в момента, но изчерпали своя ресурс, Военна доктрина и Военна стратегия на Р България от 2002 г.  За нейното разработване, със заповед на министъра на отбраната от месец март тази година, беше сформиран работен колектив, включващ експерти от дирекциите на интегрираното министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.  Работният колектив разработи Проект на документа, който ще бъде предоставен на вътрешноведомствено обсъждане. Нашата амбиция е след приемане на Стратегията за национална сигурност да предоставим окончателния проект на Национална отбранителна стратегия на широко обществено обсъждане, преди той да бъде представен в Министерския съвет за утвърждаване.

20.07.2010 г. 

Стратегията
НАС работи за равноотдалеченост на органите на МВР и специалните служби от политическите сили

otbrana.alle.bg

Националната Асоциация Сигурност (НАС) даде заявка да участва активно в подобряването на проекта на Стратегия за национална сигурност. На среща с журналисти в сградата на СОСЗР в отговор на въпрос на „Отбрана” Тодор Ников, член на Управителния съвет на неправителственото сдружение, бе категоричен, че такъв документ е необходим. Според него обаче надеждата да се напише стратегия за един или два месеца е по-скоро химера. Основата на основите – работата по икономиката и икономическите проблеми на страната, е много свита, посочи той, говорейки за недостатъците на проекта. Защитавайки своята теза, даде за пример стратегията на съседна Турция, където само текстовете по защитата на иновациите и технологичните нововъведения са по обем, колкото целия наш проект.

Втората критика на НАС е по отношение на изходните постулати. Асоциацията не приема залагането на абсолютната тъждественост на интересите на страните членки на НАТО  и на ЕС. Никога не е имало и няма да има такава тъждественост, подчерта Тодор Ников. В противен случай, уточни той, няма да има развитие в тази система. От сдружението са доволни обаче, че им е дадена възможност да участват в обсъждането на стратегията и са готови да допринесът за подобряването на проекта.

Ръководството на НАС е изпратило до председателя на Народното събрание Цецка Цачева предложение във връзка с актуализацията на държавния бюджет. Настояването е да бъдат редуцирани бюджетът и съставът на някои агенции, комисии и други институции, които според асоциацията са изиграли своята роля. Като пример се посочват Комисията по защита на личните данни и т. нар. Комисия по досиетата. Предлага се икономиите от средства да се насочат към други сфери на обществения живот.

НАС е доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел, учредено на 17 март 1995 г. Членовете й са работили в МВР и службите за сигурност. Тя съдейства за осигуряване на правна и социална защита на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с неправителствени сдружения, обществени организации, държавни органи и организации по въпросите на националната сигурност и опазването на обществения ред. Участва в обсъждането на законопроекти и нормативни актове по въпросите на сигурността и обществения ред. Работи активно срещу натрупаните по време на прехода спекулации с дейността на органите на Държавна сигурност преди 1989 г. В този смисъл подкрепя внасянето на т. нар. Закон за досиетата в Конституционния съд и изразява твърдото си убеждение, че инкриминирането на репресивни функции на агентурния апарат е една от най-големите политически спекулации на прехода. В същото време членовете на асоциацията подкрепят усилията на МВР за борба с корупцията и престъп ността. Те предприемат конкретни стъпки за подпомагане на обществото в изграждането на ефективна система за граждански контрол върху работата на органите на МВР и специалните служби. В резултат на внимателния анализ на грешките от прехода в сферата на борбата с престъпността НАС активно работи за осигуряване на равноотдалечеността на органите на МВР и сигурността от политическите сили, бе категорично заявено на срещата.

НАС наброява повече от хиляда души. Продължава изграждането на териториалните й структури в регионалните центрове. От 1997 г. е колективен член на СОСЗР. От 2001 г. е член на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО – СИОР.

Снимка Димитър Бебенов

07.07.2010 г.

Стратегията
Августина Цветкова: Ние сме тези, които създават новата стратегическа концепция на НАТО

Спирдон Спирдонов

Това каза заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова на поредната кръгла маса за обсъждане на публикувания в сайта на правителството проект на Стратегия за национална сигурност. Тя бе категорична, че подготовката на този български документ ще бъде от съществена помощ при разработването на Стратегическата концепция на НАТО. Августина Цветкова, която е и член на Съвета за сигурност към Министерския съвет, изрази мнение, че проектът не бива да се свързва само със сектора на  вътрешната сигурност.

Проявата се организира от Центъра за изследване на демокрацията. Проектът бе представен от генерал от резерва Румен Миланов, който е ръководител на работната група и секретар на Съвета за сигурност към Министерския съвет. Според генерал от резерва Чавдар Червенков трябва да се направи така, че стратегията да бъде приета с консенсус от политическите сили в парламента. Славчо Босилков смята, че не бива да говорим само за рискове и заплахи, а и за зависимости. Фокусът трябва да бъдат политиките спрямо държавите на изток от нас, подчерта Николай Камов. Огнян Шентов препоръча да се помисли за по-достъпен език при формулирането на текстовете в стратегията. Прибързването при приемането на проекта може да ни доведе до грешки, предупреди Румен Петков.

Единодушно бе мнението на участниците в кръглата маса, че обсъжданията на проекта са необходими. Те вече дават полезна информация на групата на генерал Миланов.

 

30.06.2010 г.

 

На снимката: Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната и полковник Николай Доцев от МО участваха в кръглата маса.

Стратегията
Поискаха да няма свръхконцентрация на структурите за сигурност

Спирдон Спирдонов

Става дума за един от принципите при разработването на модела за сигурност в проекта на Стратегията за национална сигурност. Целта не е създаването на мегаминистерства, а координация службите и структурите чрез Съвета за сигурност към Министерския съвет. Това подчерта генерал от резерва Румен Миланов на кръглата маса, организирана от Асоциацията на полицейските началници. Той е секретар на Съвета за сигурност и председател на неправителствената организация. На проявата бе обсъден подготвеният проект, който е публикуван на сайта на правителството. Не съществува заплаха от военен характер за страната, но това не означава, че не  трябва да  имаме Въоръжени сили, каза още Румен Миланов.

В изказванията бяха направени редица предложеиная за подобряване на проекта. Едно от тях е документът да бъде по-гъвкав геополитически. Според други не бива да се пренебрегват разузнаването и контраразузнаването. За тери е необходимо да се избегне декларативността на текста, за да бъде стратегията работещ документ.

В дискусията участва и председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов.

 

23.06.2010 г.

На снимката: генерал Румен Миланов

Стратегията

Експерти, учени и политици обсъждаха гражданската сигурност, поздрави ги еврокомисар Кристалина Георгиева

Спирдон Спирдонов

Американският университет в България бе домакин на кръгла маса на тема: "Гражданската сигурност - трети стълб на Сектора за сигурност на Република България". Проявата бе под патронажа на ЕК и под шефството на еврокомисаря Кристалина Георгиева. Тя се организира от Центъра за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа и Черноморския регион, Югозападния университет "Неофит Рилски" и Американския университет в България. Лично еврокомисар Цветалина Георгиева изпрати поздравление до участниците в кръглата маса, където подчерта актуалността на темата както у нас, така и в Европа, и целия свят. Състоянието, проблемите и тенденциите на системата за гражданска сигурност бяха анализирани в основния доклад на генерал-майор от резерва д-р Стоимен Стоименов. Той подчерта необходимостта от разработване на национална политика и концепция или стратегия за гражданската сигурност. За взаимодействието на държавните и местните власти при бедствия и аварии говори областният управител на Благоевградска област Валери Смиленов. В дискусията се включиха и представители на СОСЗР начело с председателя на военно-патриотичната организация генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов.

Повече по темата и изказването на генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов четете в рубриката"Коментари".

На снимката: Генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов и генерал-майор от резерва д-р Стоимен Стоименов разговарят по проблемите на гражданската сигурност в централната сграда на Американския университет в България.

18.06.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg