СОСЗР ви приветства с посещението ви в най-новото издание за национална сигурност, отбрана и въоръжени сили

Документи

У  С  Т  А  В

на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

приет на VІІ Конгрес на СОСЗР, състоял се в гр. София на 10 и 11 април 2009 год.

 

Глава І Общи положения

            Статут 

            Чл. 1 (1) Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, наричан по долу за краткост “Съюзът”, е регистриран съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска целкато сдружениие.

            (2) Съюзът е юридическо лице с нестопанска цел. Той отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Съюза не отговарят за задълженията на Съюза. Те са отговорни в пределите на предвидения в този устав членски вноски.

            (3) Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва е наследник и правоприемник, с всички активи и пасиви, на Съюза на запасните офицери, учреден през 1908 год. и на Съюза на запасните подофицери, учреден през 1910 год.

            (4) Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва е национално признат и е член на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО – CIOR.

 

Наименование

Чл. 2 (1)Наименованието на Сдружението е – Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - СОСЗР.

 (2) На английски език името се изписва по следния начин - Reserve officers and noncommissioned officers  union -RONU.

 (3) Всяко писмено изявление от името на Съюза трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за  регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището и адресът на Съюза са: гр. София 1000, район Възраждане, бул. “Христо Ботев“ № 48.

 

Срок

Чл. 4 Съюзът не е ограничен със срок или друго ограничително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5 (1) Съюзът, по смисъла на чл. 2, ал 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Дейността на Съюза се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.

 

Глава ІІ Характер, цели и средства

Характер

Чл. 6 Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, по своя харатер е национална, родолюбива,съсловна, независима и непартиина организация. Той се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението.

 

Основни цели

Чл. 7  Основни цели на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва са:

1.      Добруването и просперитета на българския народ и отечеството ни.

2.      Укрепване на Р България като правова и демократична държава и развитие на гражданското общество.

3.      Укрепване на националната сигурност и отбраната на страната. Подпомага Министерството на отбраната за повишаване военно професионалната подготовка на  запасните и резервистите.

4.      Съхраняване на другарството и взаимопомощта между офицерите и сержантите от запаса, резерва и създадени по време на службата им във Въоръжените сили, органите на МВР, специалните служби и операциите по опазване на мира.

5.      Защита социалните интереси, престижа и достойнството на офицерите и сержантите от резерва, запаса и от кадровата армия. Социална интеграция и реализация на военнослужещите и служителите освободени отВъоръжените сили,  МВР испециалните служби  в обществото. Подпомагане на социиано слаби и болни офицери и сержанти от запаса и резерва.

6.      Подържане връзките и солидарността с офицерите и сержантите на кадрова военна служба, на служба в МВР испециалните служби, . Издигане престижа на службата в професионалната армия. Изпълнение функциите на посредник между армията и гражданското общество.

7.      Представлява своите членове пред държавата и нейните институции, пред политически, стопански и обществени организации и съдейства за развитието на българското общество;

8.      Представлява своите членове в Чужбина.

9.      Родолюбивото и военно патриотичното възпитание на своите членове и подрастващото поколение, съхраняване и развитие на нравствените ценности и идеали, войнските добродетели и бойните традиции на българския народ, армията и органите на сигурността и обществения ред.

10.  Информиране на своите членове и обществеността за политиката на Р България и НАТО по въпросите на отбраната, отбранителните способности на страната, ролята и мястото на резерва в тях.

11.  Укрепване връзките и приятелството с офицерите и сержантите от резерва на страните членки на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва и на програмата Партньорство за мир. Изпълнение целите и задачите на CIOR.

 

Средства за постигане целите на Съюза

Чл. 8 Средствата за постигане целите на Съюза са:

1.      Подържане на постоянна връзка и провеждане срещи с Президанта и Върховния главнокомандващ, ръководствата на МО, МВР, ГЩ, поделенията на БА, специалните служби и държавните предприятия създадени на основата на бившите строителни и ЖП войски.

2.      Сдружаване на офицерите и сержантите от резерва и запаса. Формулиране, огласяване  и отстояване на собствени становища по проблеми на националната сигурност, отбраната на страната, военното строителство, вътрешния ред, борбата с престъпността и корупцията.

3.      Взаимодействие с органите на държавната и местната власт и представителите на работодателите. Разработване на предложения за изменение и допълнение на нормативни и под нормативни актове за постигане целите на Съюза и внасянето им за разглеждане от изпълнителната и законодателната власт..

4.      Сътрудничество и провеждане на съвместни мероприятия със сродните военно родолюбиви съюзи и други граждански сдружения.

5.      Възстановяване, подържане и изгражадне на военни паметници, паметници на българската бойна слава и участие в чествания и ритуали свързани с българските военни традиции и добродетели.

6.      Съвместна работа с Министерството на образованието, Министерството на извънредните ситуации, отделите по образованието в общините, училищните настоятелства и директорите на училища по места.

7.      Провеждане на активна информационна политика и издаване на собствени печатни органи.

8.      Провеждане на конференции, срещи, семинари, дискусии, беседи, информации, състезания по военно приложни спортове, курсове за професионално образование и обучение и др. свързани с целите и задачите на Съюза.

9.      Осъществяване на двустранно и многостранно сътрудничество. Участие в мероприятията на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на НАТО - CIOR.

10.  Изучава и разпространява българския и чуждестранен опит в умиротворителни и хуманитарни операции и мисии зад граница и подпомага набирането и участието на офицеи и сержанти от резерва в тях.

11.   Извършване на допълнителна стопанска дейност непосредствено свързана с предмета на основната дейност.

 

Глава ІІІ Членство

Членски права и задължения

Чл. 9 (1) Членството в Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Членовете биват:

1.     Индивидуални;

2.     Колективни;

3.     Почетни;

4.     Асоциирани.

 (3) Индивидуален член на Съюза може да бъде всеки офицер, сержант от запаса и резерва от МО, МВР,специалните служби и бившите строителни и ЖП войски, независимо от неговите политически убеждения, вероизповедание и етническа принадлежност, който приема Устава и Програмата на Съюза, работи в едно от дружествата и клубовете и плаща членски внос.

 (4) Колективен член на Съюза може да бъде всяко българско юридическо лице на офицери и сержанти от запаса и резерва, което признава Устава и Програмата, споделя целите и средствата за тяхното постигане, изпълнява решенията на висшестоящите управителни органи   и плаща определения, съгласно този устав, членски внос, съобразно декларираните членове.

 (5) Колективните членове, които имат свои структури в цялата страна и повече от 300 членове се ползват със статут на областна организация на СОСЗР. Колективните членове, които имат структури на територията само на една област и имат повече от 100 членове се ползват със статут на общинска организация на СОСЗР и влизат в състава на съотетната областна организация. Колективните членове, които имат структури на територията само на една община, независимо от броя на техните членове влизат в състава на съответната общинска организация.

 (6) Колективният член упражнява своите права и задължения чрез пълномощник, определен от представляващия юридическото лице орган. Пълномощник на колективен член може да бъде само физическо лице, снабдено с изрично пълномощно. Всеки пълномощник може да представлява само един колективен член, няма право да прупърномощава с правата си трето лице и има право на един глас в ръководните органи на съответното равнище.

  (7) Почетни членове могат да бъдат членове на  Съюза, физически и юридически лица които имат изключителни заслуги към него. Почетните членове, които не са офицери и сержанти от запаса и резерва се канят на общи и тържествени събрания, чествания и др.

 

 

(9)Асоциирани членове могат да бъдат съпругите на офицерите и сержантите от запаса и резерва и съпругите на кадровите военнослужещи, както и военни служители в системата на Министерството на отбраната и БА.

10. Симпатизанти са онези лица и колективи, които подпомагат финансово или извършват доброволна дейност за Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

 

Чл. 10 Всеки член на Съюза има право:

1.            Да участва в дейността на Съюза и в работата на общото събрание, лично или чрез свои представители;

2.            Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Съюза, без значение дали е делегат на съответната конференция или конгреса на Съюза.;

3.            Да осъществява контрол върху работата на Съюза и органите на управление;

4.            Да отправя предложения, сигнали, жалби и молби до ръководните органи по всички въпроси от дейността на Съюза.

5.            Да бъде информиран за дейността на Съюза;

6.            Да се ползва от имуществото на Съюза.

7.            Да предлага и да бъде предлаган за награждаване с отличията на Съюза.

Чл. 11 Всеки член на Съюза е длъжен:

1.            Да участва редовно в дейността на дружествата и клубовете, да пропагандира и да работи за достигане целите и задачите на Съюза;

2.            Да спазва законите на Република България и Устава на Съюза;

3.            Да пази доброто име и достойнството на офицера и сержанта от запаса и резерва;

4.            Да плаща редовно установения членски внос;

5.            Да подържа своята подготовка и готовност за изпълнение на мобилизационните си задължения и за служба в резерва;

6.            Да работи за нарастване обществения авторитет на Съюза и за умножаване и опазване на неговото имущество. Решително да се противопоставя на всички опити за разцепление и нарушаване единството на Съюза.

            Чл. 12 Членските права и задължения са непрехвърлими  и не преминават върху други лица  в случай на смърт или прекратяване на членството.

           

Придобиване на членство

Чл. 13 (1) Индивидуални членове на Съюза се приемат от дружествата и клубовете на основата на писмена или устна молба в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава.

(2) Колективни членове се приемат с решение на изпълнителните органи  на чиято територия те са създадени, в съответтвие с условията на чл. 9, ал. 4,5 и 6 от настоящия устав. Кандидатите за колективни членове трябва да представят писменна молба, акт за надлежна съдебна регистрация, решение на Общото събрание или Управителния съвет за членство в Съюза и документ за надлежно упълномощаване на представител.

 (3) Почетни членове се приемат с решение на ИБ на ЦС по негова инициатива или по предложения на дружества, клубове, общински и областни съвети.

 (4) На всеки член се издава членска карта.

 (5) На почетните членове се издава почетна грамота и почетна значка.

 

Прекратяване на членството

Чл. 14 (1) Членството се прекратява:

1.      С едностранно волеизявление до дружеството (клуба), за колективните членове писмено до съответния общински, областен съвет или до Централния съвет на Съюза;

2.      Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.      С изключването;

4.      С прекратяването на юридическото лице - колективен член;

5.      При отпадане.

            (2) Решението за изключване на индивидуален член се взема от общото събрание на дружеството или клуба при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

            (3) Решението за изключване от Съюза на колективен член се взема от съответния орган на управление, който осъществява неговото ръководство, в съответствие с чл. 9, ал. 4,5 и 6.

            (4) Решението за изключване от Съюза на членове на общинските и областните съвети и на Централния съвет се взема от дружеството /клуба/ по предложение на съответните съвети. Решението за изключване от Съюза на членове на контролните комисии се взема от дружеството /клуба/ по предложение на съответните контролни комисии..

            (5) Решението за изключване може да се обжалва пред висшестоящите ръководни органи, включително и пред общото събрание на Съюза /конгреса/. Жалбите и възраженията на членовете на Съюза се подават писмено и се решават от съответния орган в двумесечен срок. За резултатите се информира подателя на жалбата, съответното дружество, клуб и съюзния орган.

            (6) Отпадането на членството е налице, когато даден член повече от една година не е внасял  членски внос и не е участвал в дейността на дружествата и клубовете. Отпадането се констатира от дружествения, съответно клубния съвет и се документира  надлежно с решение за прекратяване на членството.

 

 

Отличия на Съюза

            Чл. 15 (1) За дългогодишна и активна работа в Съюза и принос за организационното укрепване и постигане на неговите цели, всеки член на Съюза може да бъде награден със следните отличия:

-        Почетен член на СОСЗР.

-        Почетна грамота на централния съвет на Съюза;

-        Материални награди;

            (2)  Предложението за награждаване може да се прави от Изпълнителното бюро на ЦС, от областните, общинските съвети, дружествата и  клубовете съгласно утвърдения от Централния съвет статут на отличията.

            (3) Решението за награждаване се взема и обявява от Изпълнителното бюро на Централния съвет на Съюза, а за материалните награди - от съответните съвети.

 

 

Глава ІV Имущество

            Имущество

            Чл. 16 Имуществото на Съюза се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в съответствие с действащото в страната законодателство.

 

            Източници на средства на Съюза.

            Чл. 17 (1) Всички членове на Съюза са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос бива встъпителен и годишен.

            (2)Встъпителният членски внос е равен на 1 лв. и той се внася непосредствено след приемането в Съюза.

            (3) Годишният членски внос представлява 1 % от заявения месечен доход, но не по-малко от 2 лв. и се внася в дружествата и клубовете еднократно до 30 май на текущата година. Членският внос на неотчетените и приетите след 30 май нови членове се събира и отчита в ЦС на СОСЗР до 30 ноември.

            (4) Събраният в дружествата и клубовете членски внос се разпределя както следва:

-        за нуждите на дружествата и клубовете    - 40%;

-        за нуждите на общинските съвети             - 30 %;

-        за нуждите на областните съвети              - 20 %;

-        за нуждите на централния съвет                - 10 %;

(5) Дружествата и клубовете на пряк отчет на областните съвети остават 60% от събрания членски внос за собствени нужди

 

            Чл. 18 По решение на общите събрания на дружествата, клубовете и заседанията на съветите на съответните организации, включително и Централния съвет на Съюза, членовете могат да правят целеви вноски за постигане на определени цели. С решенията се определя целта размера и начина на събиране на вноските.

            Чл. 19 Други източници на средства на Съюза могат да бъдат:

1.      Дарения, помощи и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица.

2.      Материална и финансова помощ и субсидии от държавата и общините;

3.      Приходи от допълнителната стопанска дейност.

4.      От участие в международни програми;

5.      Постъпления и приходи, получени в съответствие с действащите закони в страната.

 

Управление и разпореждане с имущества

            Чл. 20 (1) Управлението на недвижимите имоти и движимите вещи собственост на Съюза и такива безвъзмездно предоставени от Министерството на отбраната, МВР, областните и общинските управи се осъществява от Областните и общинските /районните/ съвети, а разпореждането /продажба и замяна/ на недвижими имоти се осъществява единствено с решение на Централния съвет на СОСЗР.

            (2). Председателя на ЦС на Съюза издава нотариално заверени пълномощни на председателите на областни и общински съвети в които определя какви договори и какви счетоводни и финансови документи могат да подписват. Копия от всички договори се изпращат в Централния съвет на Съюза.

(3) Цетралният съвет приема наредба за управлението на собственоста.

 

Допълнителна стопанска дейност.

Чл. 21 (1) Съюзът осъществява допълнителна стопанска дейност, която непосредствено е свързана с предмета на основната му дейност.

(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност е консултантска, образователна, издателска, управление на недвижими имоти, посредничество на наши и чуждестранни лица, участие в търговски дружества и кооперации, както и всяка друга стопанска дейност, не забранена от закона и свързана с предмета на основната му дейност.

(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда определен от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(4)Приходите, получени от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане целите на Съюза, без да се разпределят печалби.

 

 

Разходване на имущество

            Чл. 22 (1) Съюзът може да изразходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейност, насочена за постигана целите записани в този устав в съответствие с разпоредбите на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

           

Ежегоден контрол

            Чл. 23 (1) Централният съвет на Съюза, всяка година до 31 март, изготвя годишен счетоводен отчет за изминалата година и го предоставя за заверка от лицензиран експерт счетоводител.

            (2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Съюза със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) областните съвети, всяка година  до 28 февруари, изготвятт и изпращат в Централния съвет на Съюза отчет, включително и финансов за изминалта година.

            (4) Централният съвет, всяка година до 31 май, предоставя в Централния регистър на Министерството на правосъдието информация за дейността си съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЮЛНЦ.

 

Глава V Структура

 

Организационна структура

Чл. 24 (1) Структурата на Съюза се състои от:

1.                 Дружества и клубове.

2.                 Общински /районни/ организации.

3.                 Областни организации.

4.                 Национална организация - СОСЗР със своите органи за управление.

            (2) Дружеството и клубът са основни организационни единици на Съюза, изграждат се по местоживеене, по месторабота, по интереси и съвместна служба и се състоят най-малко от 5 члена. Те се вписват в съответния общински съвет, а когато те са изградени на територията на няколко общини /райони/ в съответния областен съвет.

            (3) Общинската, съответно районната организация, е главно структурно звено на Съюза и обединява дружествата и клубовете на територията на дадената община /район/. Тя осъществява цялостната дейност на Съюза на тази територия и чрез нея се постигат целите заложени в този устав. Общинската /районната/ организация влиза в състава на областната организация.

            (4) Областните, организации се учредяват на територията която следва областното административно-териториално деление на страната. Тя обединява общинските /районните/ организации на областта и се явява организатор и координатор на дейността на Съюза на тази територия за постигане на неговите цели.

 

            Клонове

            Чл. 25 (1)  На основание чл.11, ал.2 от ЗЮЛНЦ областните и общинските организации могат да бъдат регистрирани като клонове на Съюза.

            (2)  Клоновете, с разрешение на Централния съвет на Съюза, могат да се регистрират като  юридически лица, които са неразделна част от структурата на СОСЗР, Това обстоятелство задължително се вписва в техния учредителен акт или устав.

(3)  Решението за регистрирането на клона се взема от съответния областен или общински съвет на основание на писмено разрещение от ЦС на  СОСЗР.

(4)  Клоновете се ръководят  от председателите на областните /общинските/ съвети за дейността на клона. С решение на ЦС на СОСЗР се определят ограниченията в правомощията и представителната власт на съответните председатели.

            (3) Клоновете се вписват в регистъра за юридическите лица, с нестопанска цел по седалището на клона. На вписване подлежат следните обстоятелства:

1.     Необходимото съдържани на устава на клона, което не може да противоречи на Устава на Съюза. В него се отразяват само специфичните за клона неща.

2.     Наименованието, седалището и адресът на Съюза;

3.     Наименованието, седалището и адреса на клона;

4.     Управителят на клона /съответният председател на областен и общински съвет/, както и предвидените в решението на Централния съвет ограничения на правомощията и представителната му власт.

5.     Всички задължителни обстоятелства предвидени в чл.18 ал. 1 от ЗЮЛНСЦ

(4) Наименованието на клоновете се образува като към наименованието на Съюза се добавя указанието “клон” и населеното място където е седалището на клона.

           

Глава VІ Управление

Органи на управление

            Чл. 26 (1) Всички структури на Съюза, съгласно чл. 39 от ЗЮЛНЦ, имат колективен върховен орган, колективен управителен орган и изпълнителен орган.

            (2) Върховен орган на управление на всички структури и на Съюза е общото събрание. Членовете на Съюза участват в общото събрание лично или чрез свои представители /делегати/.

            (3) Управителни органи са: Централният съвет, областните и общинските съвети, дружествените и клубните съвети.

            (4) Изпълнителни органи са Изпълнителните бюра на Централния, Областните и Общинските съвети на СОСЗР.

 

 

 

 

 

            (5) При необходимост в изпълнителните органи могат да бъдат кооптирани нови членнове, включително и председатели, които след това подлежат на утвърждаване от съответните колективни управителни органи.

            (6) Председателите на Областни съвети след своето избиране придобиват правото и статута на членове на ЦС на СОСЗР.

 

Свикване на общото събрание

            Чл. 27 Общото събрание се свиква по решение на съответните управителни органи, или по искане на 1/3 от неговите членове по ред определен в чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква. За общото събрание на Съюза поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата където е седалището му най-малко един месец преди насрочения ден, а за общите събрания на останалите структури поканите се изпращат лично до всеки член на събранието и се поставя на мястото за обявления в сградата където се помещават те.

 

            Право на сведение

            Чл. 28 Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание /конгреса/ на СОСЗР трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Съюза най-късно до датата на публикуването или изпращането на поканата. При поисквате те се предоставят безплатно на всеки член за запознаване.

 

            Кворум

            Чл. 29 Общото събрание може да се проведе когато присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

 

            Списък на присъстващите

            Чл. 30 (1) За всяко заседание на конгреса или заседание на Централния съвет се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протокола от заседанието.

            (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете заявили за своето присъствие до първото гласуване след установяването на кворума.

 

            Решения

            Чл. 31 (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били публикуване в поканата.

            (2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на управление по низходяща линя. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с настоящия устав.

            (3) Решенията на управителните органи на Съюза, които са взети в противоречие с действащото законодателство, настоящия устав или предходно решение на общо събрание, могат да бъдат оспорвани пред съответното общо събрание по искане на заинтересованите членове или орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решение.

 

            Гласуване и мнозинство

            Чл. 32 (1) Всички членове имат право само на един глас.

            (2) Решенията на общото събрание, с изключение на тези за промяна на устава, за преобразуване, прекратяване на Съюза и разпореждане с недвижимо имущество, се вземат с мнозинство от присъстващите. По посочените въпроси решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

            Протоколи

            Чл. 33 (1) Всички структури на Съюза водят протоколи от заседанията на своите колективни органи на управление. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола от заседанието на общото събрание се прилага и списък на участвалите членове.

 

Органи за управление на дружествата и клубовете

            Чл. 34 (1) Общото събрание на дружеството и клуба се състои от всички негови членове. То се свиква най-малко веднъж в годината.

            (2) Събранието обсъжда въпроси свързани с дейността на дружеството /клуба/ и приема отчета на ръководството.

            (3) Събранието, веднъж на четири години, избира дружествен, клубен съвет и председател. При необходимост дружествения клубния съвет може да се попълва през целия период на общото събрание на дружеството Клуба. Численият състав на съвета се определя от общото събрание

            (4)  Дружественият, клубният съвет планира и организира цялостната дейност на дружеството и клуба.Освен общото събрание той използва и други форми и средства за постигане целите на Съюза. От своя състав той избира секретар-касиер, който събира и отчита членския внос, и организира свикването на общите събрания и информира членовете за всички мероприятия и дейности.

 

 

            Органи за управление на общинските /районните/ организации

 

            Чл. 35 (1) Общото събрание на общинската /районната/ организация /общинската конференция/ се състои от всички членове на организацията, когато нейният състав е до 150 души, или от делегати избрани от дружествата и клубовете когато численият състав е над указания, за срок от четири години, на основата на единни за всички дружества и клубове разчетни норми определени от общинския съвет.

            (2) Общото събрание/ конференцията/ на общинската/районната/ организация се свиква на редовно заседание на всеки четири години. То може да се свиква и на извънредно заседание от общинския /районния/ съвет или по искане на 1/3 от членовете на организацията

 

            Чл. 36 Общото събрание /конференцията/ на общинската/районната/ организация:

                        1. Приема отчетите на общинския /районния/ съвет и на общинската

/районната/ контролна комисия.

                        2. Избира и освобождава членовете на общинския /районния/ съвет и

общинската/ районната/ контролна комисия.

                        3. Приема основни насоки за дейността на общинската /районната/

организация.                                    

                        4. Избира делегати за областната /столичната/ конференция.

                        5. Отменя решения на други органи на общинската /районната/ организация и на дружествата и клубовете, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.

                        6. Взема и други решения предвидени в устава.

Чл. 37 (1) Броят на членовете на общинския /районния/ съвет и общинската /районната/ контролна комисия се определят отобщото събрание /конференцията/.

(2) Изборът на общинският /районния/ съвет, общинската /районната/ контролна комисия и делегати за областна/столична/ конференция може да става с явно или тайно гласуване.

 

Чл. 38 (1) Общинският /районният/ съвет избира изпълнително бюро и от неговия състав председател, заместник-председатели и секретар. Изборът може да бъде явен или таен.

(2) Подготвя материалите за общинската /районната/ конференция и организира изпълнението на нейните решения и решенията на общосъюзните органи.

(3) Утвърждава структурата и заплащането по трудови договори и хонорар. Формира направления по основните дейности на Съюза.

(4) Приема бюджета на Общинския /районния/ съвет и отчита изпълнението му. По един екземпляр от бюджета и годишния отчет предоставя на областния съвет.

(5) Ежегодно приема отчет за дейността на общинската организация.

(6) Приема годишни и други планове за работата на общинската /районната/ организация.

(7)Регистрира, води на отчет и ръководи дружествата и клубовете на Съюза в общината (района).

(8) Ръководи и отговаря за дейността по стопанисването, поддържането и увеличаването на движимото имущество на Съюза.

 

Чл. 39 Общинският /районният/ съвет се свиква на заседания от председателя най-малко един път на четири месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на 1/3 от членовете. Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината му членовете и взима решения с мнозинство повече от половината от присъстващите.

 

Чл. 40 Изпълнителното бюро на общинския /районния/ съвет е главен изпълнително - разпоредителен орган на общинската /районната/ организация. Той ръководи дейността на организацията между заседанията на общинския съвет, сам определя броя на своите заседания, но не по-малко от 4 пъти в годината и взема решение с мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 41 Общинската /районната/ контролна комисия:

1  Избира от своя състав председател и секретар.

2.   Контролира спазването на Устава от органите на управление и членовете на Съюза.             

3.   Разглежда жалби, възражения, вътрешно съюзни спорове и въпроси на съюзната етика.

4.   Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването на имуществото на Съюза.

5.   Периодично информира общинския съвет за своята дейност и предлага решения по проблемни въпроси

6.   Председателят на общинската /районната/ контролна комисия участва в  заседанията на общинския /районния/ съвет и изпълнителното бюро със съвещателен глас.

 

Чл. 42 Общинската /районната/ контролна комисия се свиква на заседание от председателят на комисията. То е законно, ако в него участват 2/3 от членовете му. Комисията взема решение с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.

 

Органи за управление на областната организация

            Чл. 43 (1) Общото събрание /конференцията/ на областната организация се състои от делегати избрани от общинските /районните/ организации, за срок от четири години, на основата на единни за всички общински организации разчетни норми и  квоти определени от областния съвет.

 

            (2) Общото събрание/ конференцията/ на областната организация се свиква на редовно заседание на всеки четири години. То може да се свиква и на извънредно заседание от областния /столичния/ съвет или по искане на 1/3 от членовете на организацията.

 

Чл. 44. Общото събрание /конференцията/ на областната организация:

1    Приема отчетите на обласния съвет и на областната контролна комисия.

2    Избира и освобождава членовете на обласния съвет и областната контролна комисия.

3    Приема основни насоки за дейността на областната организация.                                        

4    Избира делегати за областната конференция.

5    Отменя решения на други органи на областната организация, на общинските организации, на дружествата и клубовете, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.

6    Взема и други решения предвидени в устава.

 

 Чл. 45  (1) Броят на членовете на областния  съвет и областната контролна комисия се определят от конференцията.

(2) Изборът на областния съвет, областната контролна комисия, изпълнителното бюро и делегати за конгреса може да става с явно или тайно гласуване.

 

Чл. 46 областния съвет има следните функции.

(1) Подготвя материалите областната конференция и организира изпълнението на нейните решения и решенията на общосъюзните органи.

(2) Утвърждава структурата и заплащането по трудови договори и хонорар. Формира направления по основните дейности на Съюза.

(3) Приема бюджета на областния съвет и отчита изпълнението му. По един екземпляр от бюджета и годишния отчет предоставя на Центрания съвет.

(4) Ежегодно приема отчет за дейността на областната организация.

(5) Приема годишни и други планове за работата областната организация.

(6)Регистрира, води на отчет и ръководи общинските организации дружествата и клубовете на пряк отчет  общината (района).

(7) Ръководи и отговаря за дейността по стопанисването, поддържането и увеличаването на недвижимото и движимото имущество на Съюза.

 

Чл. 47. Областният съвет се свиква на заседание от председателя на съвета най-малко един път на четири месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на 1/3 от членовете в 15-дневен срок.

 

Чл. 48. Заседанията на областният съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му и той взема решения с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.

 

Чл. 49. (1) Областният съвет  избира изпълнително бюро и от неговия състав председател, заместник-председател и секретар. Изборът може да бъде  с явно или тайно гласуване.

 (2) Изпълнителното бюро на областния съвет е главен изпълнително разпоредителен орган на областната организация. Той ръководи дейността на организацията между заседанията на областния съвет, сам определя броя на своите заседания, но не по-малко от 4 пъти в годината и взема решение с мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 50. Областната контролна комисия:

1. Избира председател и секретар от своя състав.

2.Контролира спазване Устава на съюза в областната организация.

3. Разглежда и решава жалби, възражения, вътрешно съюзни спорове, както и въпроси от вътрешно съюзната етика. Предлага решения пред  съответните органи.

4. Периодично информира областния съвет за своята дейност.

5. Упражнява методическо ръководство на общинските контролни комисии.

6. Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването имуществото                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на съюза в областта /столицата/.

                  7. Председателят на комисията /секретарят/ участва в заседанията на областния съвет и изпълнително бюро със   съвещателен глас.

                  8. За изпълнение функциите на областната контролна комисия областния съвет утвърждава самостоятелен бюджет на комисията.

 

Чл. 51. Областната /столичната/ контролна комисия се свиква на заседание от председателя. То е законно ако в него участват 2/3 от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.

 

Общосъюзни органи за управление

Чл. 52 (1) Общото събрание на Съюза /Конгресът/, се състои от делегати избрани от областните /столичната/ организации, за срок от четири години, на основата на квоти определени от Централния съвет.

            (2) Общото събрание /Конгресът/ на Съюза се свиква на редовно заседание на всеки четири години. То може да се свиква и на извънредно заседание от Централния съвет на Съюза или по искане на 1/3 от членовете на организацията.

 

            Права на общото събрание

            Чл. 53(1) Конгресът:

1.      Приема, изменя и допълва Устава на Съюза.

2.      Приема други вътрешни актове.

3.      Избира и освобождава Централен съвет и Централна контролна комисия.

4.      Възстановява членството или потвърждава изключването на член на Съюза по предложение на Централната контролна комисия, областните и общински съвети.

5.      Взима решение за участие в други организации.

6.      Взима решения за преобразуване или прекратяване на Съюза.

7.      Приема основни насоки и програма за дейността на Съюза.

8.     Разглежда предложения, сигнали, жалби и молби на членове на Съюза, отправени към Конгреса.

9.     Отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на действащите закони, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.

10.  Приема отчетите на Централния съвет и Централната контролна комисия.

(2) Решенията по т. 1 и т. 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Чл. 54. (1) Броят на членовете на ЦС и Централната контролна комисия се определят от Конгреса.

(2) Бившите председатели и главни секретари на ЦС на Съюза имат право да участват на всички засадения на съвета със съвещателен глас.

 

Чл.55.(1) Централен съвет:

1.     Избира изпълнително бюро и от неговия състав председател, заместник председатели и главен секретар с явно или тайно гласуване. Избира един от заместник председателите за вицепрезидент на CIOR за България и ръководител на българската делегация.

2.     Предлага кандидати за членове на комитетите на CIOR.

3.     Взема решение за откриване и закриване на клонове.

4.     Определя обема на представителната власт на отделни негови членове и на управителите на клонове.

5.     Осигурява изпълнението на решенията на конгреса.

6.     Изпълнява задълженията предвидени в Устава.

7.     Приема ежегодните отчети и отчета пред Конгреса за дейността на Съюза, промени в реда  за формиране и разходване на финансовите средства и материалните активи на Съюза и другите материални запас

8.     Ежегодно приема бюджета на Централния съвет на Съюза, приема общия  финансов отчет за предшестващата година, който представя в Централния регистър до 31 май.

9.     Ежегодно утвърждава разходите за възнаграждения и хонорари на Централния съвет

10. Приема правилници, наредби и инструкции по основните дейности на Съюза.

11. Осигурява издаването на печатните органи на Съюза.

12. Ръководи международната дейност на Съюза.

13. Ръководи дейността по увеличаване и стопанисване  имуществото на Съюза.

14. Организира изпълнението на разпоредбите по глава Трета от ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 56. Централният съвет се свиква на заседание от председателя на Съвета, най-малко един път на четири месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на 1/3 от членовете му в 15 дневен срок след постъпване на искането.

 

Чл. 57. (1) Заседанията на ЦС са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му и взема решения с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове.

(2). Решенията на ЦС са задължителни за обласните и общинските съвети, включително и за клоновете регистрирани като юридически лица. Това изискване се записва в техните устави.

 

Чл. 58. Изпълнителното бюро на Централния съвет:

1.     Организира изпълнението на решенията на Конгреса и ЦС.

2.     Подготвя заседанията на ЦС.

3.     Организира научното и информационното осигуряване.

4.     Приема планове за работа, разработва и предлага за приемане от ЦС бюджет, наредби, инструкции, правилници и др. вътрешно нормативни актове на Съюза.

5.     Определя функциите на членовете на Изпълнителното бюро и разпределя задачите на служителите от работния апарат на ЦС.

6.     Решава текущи въпроси от дейността на Съюза. Взема решения по имуществени, финансови и стопански въпроси.

7.     Изработва, приема и обявява становища на Съюза по проблеми на националната сигурност, по социалните въпроси и подготовката на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

8.     Ръководи и координира работата на областните съвети, организира и провежда национални и областни съвещания с техните председатели и с председателите на общински съвети.

9.     Осъществява непосредствената връзка с централните държавни органи, синдикати и обществени организации и граждански сдружения.

10. Присъжда индивидуални и колективни награди.

11. Взима решения за подпомагане на офицери и сержанти от запаса и резерва в тежко материално положение.

Чл. 59. ИБ се свиква на заседание от председателя на ЦС най-малко един път в месеца. Заседанието е законно, ако в него участват повече от половината членове. Решение се взима с мнозинство, повече от половината присъстващи членове.

 

Чл. 60. Председателят на  ЦС на СОСЗР:

-организира и ръководи цялостната дейност на Изпълнителното бюро и на Централния съвет и председателства техните заседания;

-представлява СОСЗР пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт, пред обществените организации и сродни съюзи на други държави, осъществява връзките с тях или възлага такива функции на други членове на ИБ;

-утвърждава разходите по бюджета на ЦС. Ежегодно осигурява проверка и заверка на годишния счетоводен отчет от лицензиран експерт счетоводител.

- председателят на ЦС подписва трудовите договори с служителите в ЦС.

- Отговаря за изпълнение на задълженията от глава ІІІ на ЗЮЛНСЦ.

 

Чл. 61. Централна контролна комисия:

1.      Избира председател и секретар от своя състав, които не могат да участват в други ръководни органи на Съюза.

2.      Контролира спазването на Устава на Съюза.

3.      Разглежда жалби, възражения, вътрешно съюзни спорове и въпроси на съюзната етика. Предлага решения пред съответните органи.

4.      Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването на имуществото на Съюза.

5.      Периодично информира Централния съвет за своята дейност.

6.      Осъществява методическо ръководство на областните контролни комисии.

7.      Председателят на комисията участва в заседанията на ЦС и изпълнителното бюро със съвещателен глас.

8.      За изпълнение функциите на Централната  контролна комисия Централния съвет утвърждава самостоятелен бюджет на комисията.

Чл. 62. Централната контролна комисия се свиква на заседание  от председателя. То е законно, ако в него участват повече от половината от членовете му. Решение се взима с мнозинство повече от половината присъстващи членове.

 

Глава VІІ Преобразуване и прекратяване

Преобразуване

Чл. 63 Съюзът не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

Прекратяване и ликвидация

Чл. 64  Съюзът прекратява своето съществуване като юридическо лице с нестопанска дейност:

1.     С решение на Конгреса.

2.     С решение на съда когато:

а). не е учреден по законния ред;

б). извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в). е обявен в несъстоятелност;

 

            Чл. 65 (1) При прекратяване съществуването на Съюза се извършва ликвидация.

            (2) Ликвидацията се осъществява от Централния съвет или от определено от него лице.

            (3) Ако ликвидаторът не е определен съгласно предходната алинея той се определя от съда.

            (4) Имуществените въпроси при ликвидация се решават в съответствие с чл. 15 от ЗЮЛНЦ.

 

Глава VІІ Преходни и заключителни разпоредби

 

Чл. 66  (1) Знамето еосновен символ на Съюза и се явявва пряк наследник на знамената на Съюза на запасните офицери и на Съюза на запасните подофицери преди края на втората световна война.

(2)Знамето на Съюза е двулицево, двупластово и представлява правоъгалник с размери 110 Х110 см. Изработено е от сатен. На лицевата му страна са изобразени символи наподобяващи кръста на Ордена „За храброст”, като лъчите му излизат от средата на плата, където е разположен знакът на Съюза. В четирите ъгли са изобразени вензели с кръгла форма, обградени с лаврови и дъбови клонки, на червен фон в които са изобразени съкръщения на Съюза. На лицевата страна отгоре върху червеното поле е изписан девиза „Снами бог”, а под значката на Съюза „За Република България”.

На обратната страна е отразен българският  национален трицвет, върху които се проектират в жълто границите на Република  България. В Средата, върху зелената полоса в полукръг е изписано „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” под него в полукръга е изписано  „в България”, а най отдолу :”Централен Съвет”или седалището на съответната структура.

(3). Лицевата част на знамето символизира неразривната връзка на Съюза с отбраната и  сигурнсотта  на страната. Обратната страна символизира любовта и предаността на запасното войнство и резервиститекъм отечеството и готовността им да защитават неговите идеали целос и суверинитет.

(4)Знамето на Съюза се пъдържа винаги в изправност и чисто и се съхранява в Централния/областния, общинския/ съвет.

 

 Чл. 67. (1).Съюзът има свои печатни издания. Те се издават от името на Централния съвет, а се подготвят от редколегия начело с главен редактор.

(2).Главният редактор се избира от Централния съвет.

(3)Редколегията се утвърждава от Изпълнителното бюро по предложение от Главния редактор.

 

 Чл. 68. (1) Печатът на ЦС на СОСЗР е кръгъл с надпис по кръга: “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, а в центъра – хоризонтален надпис “Централен съвет”.

(2) Печатите на Общинските /районните/, областните /столичния/ съвети на Съюза, дружествата и клубовете също са кръгли с надпис по кръга: “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, а в центъра – хоризонтален надпис: общински (районен, областен, столичен) съвет, под него – населеното място, седалище на съвета, а за дружествата и клубовете – техния патрон и населено място. Съхраняват са от секретаря.

 

Чл. 69 Значката на Съюза има форма на кръг в който на тъмно червен фон са изобразени символи наподобяващи кръста  за храброст, с  кръстосани мечове и върху  върху който има поставена корона. В средата на кръста върху българския трицвет има изобразен изправен лъв. Под кръста е изписано „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”. В краищата на кръга са изобразени ловрови и дъбови клонки.

 

Чл. 70. Празникът на Съюза е 6 май.

 

Чл. 71. Маршът на Съюза е “Велик е нашият войник”.

 

Чл. 72. Уставът на СОСЗР е приет на Учредителния конгрес, проведен на 23 януари 1990 година, изменен и допълнен от Втория (Извънреден) конгрес – 31 януари 1991 година, Третия конгрес – 25 януари 1994 година, Четвъртия конгрес – 9 и 10 май 1997 година,  Петия конгрес – 28-29 март 2001 година. Настоящият устав е приет на Шестия конгрес проведен на 02 и 03 април 2005 година и на Седмия конгрес , проведен на 10 и 11 април 2009 год.

 

Чл. 73. Всички въпроси неуредени в този Устав, се решават от конгреса на Съюза и съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 74. (1) Офицери и сержанти от резерва, по смисъла на този Устав, са тези които са получили или могат да получат мобилизационно назначение по щатовете за военно време и подписалите договор с министъра на отбраната за служба в постоянния резерв.

(2) Офицери и сержанти от запаса са навършилите пределна възраст за мобилизационния резерв и признатите за негодни за военна служба по здравословни причини от военно медицинските органи.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg